Opheffen van Ieenrestrictie levert naar verwachting hoger pensioen op

Pensioen kan in de solidaire premieregeling hoger uitpakken dan in de flexibele premieregeling. Dit komt doordat jonge deelnemers daarin meer beleggingsrisico mogen nemen. Uit berekeningen van consultant Ortec Finance blijkt dat het pensioen hierdoor wel 7% hoger kan uitkomen.

In het nieuwe pensioenstelsel bouwt iedereen een persoonlijke pot aan pensioenkapitaal op. In de flexibele premieregeling mag deze pot voor maximaal 100% worden belegd in een op rendement gerichte beleggingsmix. Bij de solidaire premieregeling mogen deelnemers een aantal jaren zelfs meer dan 100% inzetten. Deze maatregel noemen we het opheffen van de leenrestrictie en past bij een optimaal beleggingsbeleid.

Jongeren kunnen meer risico nemen dan ouderen

Wie kort werkt, heeft nog weinig pensioenpremie ingelegd, maar heeft wel uitzicht op nog vele jaren aan toekomstige premie-inleg. Jongeren beschikken dus vaak over weinig financieel kapitaal, maar over veel ‘menselijk kapitaal’, hun zogeheten verdiencapaciteit. Ze kunnen met hun relatief kleine financiële kapitaal meer risico (op korte termijn) nemen omdat ze langer kunnen beleggen en nog veel premie zullen inleggen. Voor deelnemers die aan het einde van hun carrière zitten, geldt het omgekeerde. Ouderen hebben al veel pensioen opgebouwd en dus veel financieel kapitaal om mee te beleggen, maar weinig verdiencapaciteit. Het veilig stellen van hun kapitaal wordt steeds belangrijker. Daarom beginnen life cycles in een premieregeling altijd met een beleggingsportefeuille die (bijna) helemaal uit aandelen bestaat, en eindigt de life cycle op pensioendatum met een groot deel in veiliger staatsobligaties.

Hoe groter het kapitaal, hoe groter de opbrengst

In theorie zou een jonge deelnemer bij een optimaal beleggingsbeleid in de eerste fase van de pensioenopbouw geld moeten lenen om daarmee extra in aandelen te beleggen. In het huidige stelsel kan dat niet. Dit staat bekend als de leenrestrictie. Maar bij de solidaire premieregeling heeft de overheid een manier bedacht waarop pensioenfondsen dit optimale beleggingsbeleid wel kunnen bereiken. De nieuwe pensioenwet maakt het mogelijk om het deel van het pensioenkapitaal dat oudere deelnemers op dat moment niet nodig hebben, uit te lenen aan jongere deelnemers. Zo kunnen jongeren voor meer dan 100% in aandelen beleggen. Op die manier zijn hun beleggingsopbrengsten - naar verwachting - op lange termijn groter dan wanneer zij tot een maximum van 100% in aandelen beleggen. Is hun pensioenkapitaal voldoende gegroeid, dan stopt de leenconstructie. Volgens Ortec Finance kan dit een 25-jarige die zijn hele werkzame leven premie inlegt, aan het einde van de rit een 7% hoger pensioenkapitaal opleveren.

Maar het resultaat kan ook tegenvallen

Aan de constructie kleven ook risico's. Bijvoorbeeld als de beurzen het de eerste 5 jaar in de fase van pensioenopbouw slecht doen. Jonge deelnemers incasseren dan 150% van het koersverlies. Hun kapitaal zal dan lager zijn dan dat van een deelnemer die 100% in aandelen belegt. In het meest extreme geval zou het zelfs kunnen gebeuren dat een deelnemer zijn kapitaal negatief ziet worden. Dat laatste verbiedt de nieuwe pensioenwet. Een juiste maatvoering is dus essentieel. Ook de spreiding van de beleggingsmix is van belang. In de praktijk beleggen pensioenfondsen niet alleen in aandelen om een rendement te behalen, maar bijvoorbeeld ook in vastgoed en hoogrentende obligaties. Zo’n gespreide rendementsportefeuille is veiliger en lijdt - ook in extreme situaties - tot minder verlies dan een portefeuille met alleen aandelen.

Het hangt af van wat jongere deelnemers willen

Om erachter te komen wat deelnemers willen, helpt een risicobereidheidsonderzoek. Als blijkt dat jongeren het risico op kortetermijntegenvallers accepteren in ruil voor een beter pensioen, is dat een aanwijzing dat er draagvlak is voor een optimaal beleggingsbeleid. Het opheffen van de leenrestrictie komt dan in beeld.

Kiezen voor de solidaire of flexibele premieregeling

Voor sociale partners is de hoogte van het verwachte pensioen, en het bijbehorende risico, belangrijk in de keuze tussen de solidaire premieregeling of de flexibele premieregeling. Het opheffen van de leenrestrictie maakt een hoger verwacht pensioen mogelijk, zonder dat de kans op een tegenvallend pensioen op de pensioendatum toeneemt. De keerzijde daarvan zijn grotere schommelingen in de waarde van het kapitaalpotje, vooral in de eerste fase van de pensioenopbouw. Overigens maken sociale partners de keuze tussen de pensioenregelingen niet alleen op basis hiervan. Ook de toegevoegde waarde van de solidariteitsreserve speelt bijvoorbeeld een rol. Daarnaast kunnen ideeën over individuele keuzevrijheid in het beleggingsbeleid doorslaggevend zijn. En de keuze voor meer of minder stabiliteit van de pensioenuitkering.

Het bestuur van PNO Media onderzoekt alle kenmerken van beide pensioenregelingen die van belang zijn voor deze keuze. Daarom analyseert PNO Media ook zelf welke voordelen het opheffen van de leenrestrictie oplevert. 

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief special houden we u graag op de hoogte van ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel. Zo bent u straks goed voorbereid. Alle bij ons aangesloten werkgevers ontvangen automatisch deze nieuwsbrief.

Wilt u ook ieder kwartaal nieuws over het pensioenstelsel in uw mailbox ontvangen? Stuur ons een e-mail o.v.v. Nieuwsbrief Pensioenstelsel.

Relevante onderwerpen

Solidariteitsreserve

Solidariteitsreserve

Veelgestelde vragen

 • Wanneer veranderen de regels?

  2022: Wetsvoorstel naar Tweede Kamer. Als de wet door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat zal uiterlijk 1 januari 2023 zijn; een jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was. In de wet wordt waarschijnlijk het volgende - ongewijzigde - tijdsschema opgenomen.

  2022-2023: Werkgevers en werknemers maken zelf afspraken op basis van de nieuwe regels voor pensioen.

  2024-2026: Periode waarin pensioenfondsen de nieuwe regels en de afspraken die door werkgevers en werknemers gemaakt zijn, moeten gaan invoeren. Dit betekent vaak een nieuwe pensioenregeling.

  Als de wet is aangenomen en we de nieuwe regels hebben verwerkt in de pensioenregelingen, kunt u zien wat de nieuwe regels voor u persoonlijk betekenen. Naar verwachting duurt dat nog enkele jaren.

 • Welke nieuwe regeling(en) zal PNO Media uitvoeren?

  Wij bieden op dit moment een compleet palet aan pensioenregelingen en hebben ruime ervaring met het uitvoeren van bijvoorbeeld middelloonregelingen en beschikbare premieregelingen naast elkaar. Wij hebben - onder voorbehoud van wetgeving en bestuursbesluiten - het voornemen om ook in het nieuwe stelsel verschillende regelingen uit te voeren en zowel de Solidaire Premieregeling als de Flexibele Premieregeling aan te bieden. Ons aanbod stemmen wij af op de behoefte van sociale partners en werkgevers om de beste pensioenoplossingen in de creatieve en digitale sector te blijven bieden.

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56