Bel ons op: 035 702 34 56

De weg naar een nieuwe regeling

Wie gaat waarover?

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waarover werkgevers en werknemers samen afspraken maken. Bij PNO Media betekent dit dat de vakbonden en werkgeversverenigingen bij de omroepen, de ICK sector (Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologie) en film- en bioscoopsector centraal afspraken maken. Deze vakbonden en werkgeversverenigingen noemen we ook wel ‘sociale partners’. De meeste bij ons aangesloten werkgevers volgen de 'centrale afspraken' die sociale partners maken. Sommige werkgevers worden vertegenwoordigd door de Pensioenraad.

Daarnaast is er ook een groep werkgevers voor wie de pensioenregeling niet 'centraal' wordt geregeld via sociale partners, omdat zij een eigen ondernemingspensioenregeling hebben. Zij moeten zelf in overleg met hun werknemers om de pensioenregeling aan te passen. Dat is niet iets nieuws, maar altijd al zo geweest. Wel staan we nu met zijn allen voor een echt grote stelselwijziging die het lastiger maakt. Wij doen er alles aan u hierbij te helpen.

Overwegingen

Past de Solidaire Premieregeling of juist de Flexibele Premieregeling het beste bij uw bedrijf en medewerkers? Dat is van veel aspecten afhankelijk en een puzzel om op te lossen.

Eerst moeten sociale partners een antwoord vinden op vragen als:

 • Welke ambitie, oftewel hoogte van het pensioen, is gewenst en blijven de premies dan nog betaalbaar?
 • Hoe belangrijk vindt u koopkrachtbehoud?
 • Hoe stabiel wilt u dat het pensioen is? Hoe groot mag de kans zijn dat het pensioen moet worden verlaagd?
 • Hoe belangrijk vindt u solidariteit tussen verschillende generaties?
 • Hoeveel keuzevrijheid wilt u medewerkers bieden? Denk aan de invulling van het beleggingsbeleid en de keuze tussen een vastgestelde of variabele pensioenuitkering.
 • Is de regeling en de uitvoering ervan goed uitlegbaar?
 • Hoe verhoudt de nieuwe pensioenregeling zich tot de huidige pensioenregeling?

Invaren en compensatie

Bekijk onze video over het omzetten van bestaande pensioenafspraken naar de nieuwe regeling of lees hieronder verder.

Alle bij PNO Media betrokken sociale partners zijn van plan om de pensioenen die al zijn opgebouwd en de pensioenuitkeringen mee te verhuizen naar de nieuwe pensioenregeling (“invaren”).  

Uit onze analyses blijkt dat de overstap voor bepaalde leeftijdsgroepen nadelig uitpakt (doordat het nadeel van het afschaffen van de doorsneesystematiek niet voor iedereen wordt goedgemaakt door andere voordelen van het nieuwe stelsel). Sociale partners en het bestuur van PNO Media willen een compensatie hiervan mogelijk maken. Het bestuur heeft daarom besloten dat, als er voldoende vermogen beschikbaar is, de compensatie bij de overgang naar het nieuwe stelsel uit het vermogen betaald kan worden. Op dit moment is het vermogen van PNO Media voldoende groot en beschikbaar om dit te financieren bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. 

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om voor de overstap naar een nieuwe pensioenregeling een transitieplan op te stellen waarin onder meer afspraken over invaren en compensatiemaatregelen zijn opgenomen. We verwachten dat alle transitieplannen rond de zomer 2024 zijn afgerond.

Tussenstand besluitvorming

(per mei 2024)
Sociale partners (vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers) in de creatieve en digitale sector zijn sinds 2023 in gesprek om zich te verdiepen in de nieuwe regelingen en om afspraken over de inrichting ervan te maken. Die leggen zij vast in hun ‘transitieplan’. 

Publieke omroepen  

De sociale partners betrokken bij de vaststelling van de cao voor het omroeppersoneel hebben hun voorlopige keuze voor een nieuwe pensioenregeling gemaakt. De huidige pensioenregeling is een zogeheten middelloonregeling. Als nieuwe regeling is voor de 45 aangesloten bedrijven en hun medewerkers gekozen voor de solidaire premieregeling, omdat deze het meeste lijkt op de huidige pensioenregeling. Bovendien vinden sociale partners de solidaire elementen, bijvoorbeeld voor het opvangen van tegenvallers, belangrijk. 

Informatie-, communicatie en kantoortechnologie (ICK) 

Ook de sociale partners in de ICK-sector hebben principe afspraken gemaakt voor hun achterban (65 bedrijven en hun medewerkers): De huidige beschikbare premieregelingen worden flexibele premieregelingen. Dit soort regelingen sluiten het meeste aan bij de huidige situatie. De huidige middelloonregelingen worden een solidaire premieregeling. Dit past het beste bij de wensen en voorkeuren van werknemers, die naar voren zijn gekomen in het onlangs uitgevoerde onderzoek onder werknemers in de ICK-sector. 

Film- en bioscoopsector 

De voorlopige voorkeur van de sociale partners in de film- en bioscoopsector gaat uit naar de solidaire premieregeling. Naar deze regeling zullen de medewerkers van ongeveer 140 bedrijven overstappen. Zij hebben nu een middelloon regeling. 

Pensioenraad 

De Pensioenraad vertegenwoordigt ongeveer 200 ondernemingen en hun medewerkers. Op dit moment hebben deze bedrijven diverse pensioenregelingen bij PNO Media, dus zowel middelloon als beschikbare premieregelingen. De Pensioenraad heeft in principe het besluit genomen dat de ondernemingen met een middelloon (DB) regeling naar een solidaire premieregeling overgaan. En dat de ondernemingen met een beschikbare premieregeling overstappen naar een flexibele premieregeling. Voor de invulling van de nieuwe pensioenregelingen hanteert de Pensioenraad het uitgangspunt om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de huidige regelingen. De Pensioenraad zal de 200 ondernemingen zo spoedig mogelijk hierover verder informeren. Vervolgens kunnen deze ondernemingen desgewenst - onder bepaalde voorwaarden en binnen de kaders van het transitieplan - afwijken van de ‘default’ inrichting van hun nieuwe pensioenregelingen.

Vervolgstappen 

Sociale partners maken de komende maanden definitieve afspraken over de verdere invulling van de solidaire en flexibele premieregeling. De concept transitieplannen worden eerst nog voorgelegd aan VGOmedia. Deze belangenvereniging voor gepensioneerden in de mediasector heeft een wettelijk hoorrecht en mag daarom haar oordeel geven. De bedoeling is dat de nieuwe pensioenregels voor jong en oud evenwichtig uitpakken. Na vaststelling van het definitieve transitieplan versturen de sociale partners hun plan aan PNO Media en publiceren wij de plannen via onze website. De transitieplannen zijn de basis voor de manier waarop we de nieuwe pensioenregelingen gaan uitvoeren en administreren (implementatie).  

Tijdlijnen

Het pensioenstelsel wordt uiterlijk 1 januari 2028 ingevoerd. De weg daarnaartoe ziet er nu zo uit:

2022: Tweede Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen.
2023: Eerste Kamer heeft de wet goedgekeurd, de nieuwe pensioenwet gaat 1 juli 2023 in.
2022-2024: Werkgevers en werknemers in de creatieve en digitale sector maken afspraken met elkaar over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogeheten transitieplan.
2025-2027: Pensioenfondsen zoals PNO Media zorgen er vervolgens voor dat zij de nieuwe pensioenregeling invoeren. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten zij daarmee klaar zijn. Maar eerder kan ook.

Contact

Wilt u meer weten over hoe u in uw arbeidsvoorwaardelijke afspraken rekening kunt houden met het nieuwe pensioenstelsel? Neem dan contact met ons op.

Contact

Veelgestelde vragen

 • Welke ondersteuning biedt PNO Media de sociale partners bij berekeningen en uitwerkingen in het kader van hun transitieplan?

  Wij trekken gezamenlijk op met werkgevers en sociale partners. We ondersteunen bij de transitie naar een nieuwe regeling en gaan in een vroeg stadium in gesprek met sociale partners.

  Wij zullen bijvoorbeeld een ‘keuzemenu’ uitwerken waar sociale partners uit kunnen kiezen en die wij efficiënt uit kunnen voeren tegen aanvaardbare kosten. Wij ondersteunen bij het maken van berekeningen voor bijvoorbeeld de gevolgen per leeftijdsgroep van de deelnemers en voor compensatiemaatregelen.

 • Faciliteert PNO Media de overgangsregeling voor aangesloten DC-werkgevers?

  Ja, PNO Media is - onder voorbehoud van definitieve wetgeving en bestuursbesluit – van plan voor aangesloten DC-werkgevers de overgangsregeling te faciliteren. Dit betekent dat werkgevers die een DC-regeling hebben op basis van een progressieve staffel, deze staffel mogen handhaven na de transitie voor de werknemers die in dienst zijn vóór 1 januari 2028, of indien eerder voor transitiedatum.

  Voor werknemers die na 31-12-2027 (of indien eerder, na transitiedatum) in dienst treden, mag alleen nog pensioenopbouw plaatsvinden op basis van een gelijkblijvende premie. Bij gebruikmaking van de overgangsregeling heeft de werkgever na transitie twee pensioenregelingen: één regeling met een progressieve staffel en één met een vlakke premiestaffel.

  Een voordeel van het gebruik van de overgangsregeling is dat de werkgever voor de werknemers die nadeel ondervinden bij een overstap naar een vlakke premiestaffel, geen compensatiemaatregelen hoeft te treffen. Bij handhaving van de progressieve staffel verandert de premie inleg na de transitie namelijk niet. Een aandachtspunt bij voortzetten van een pensioenregeling met een progressieve staffel is dat een werkgever een verschil in arbeidsvoorwaarden krijgt tussen de groep werknemers die al in dienst waren vóór de transitie en de werknemers die na de transitie in dienst komen.

  Overigens biedt PNO Media ook de mogelijkheid dat werkgevers (na inwerking treding van de nieuwe wet) een DC-regeling met een vlakke premiestaffel voor zowel hun bestaande als nieuwe werknemers afsluiten. Dan zijn er mogelijk compensatiemaatregelen nodig voor de groep bestaande werknemers. 

 • Zal PNO Media gebruikmaken van het transitie-FTK?

  Als sociale partners de pensioenen van de bestaande pensioenregeling willen invaren, dan mogen wij als pensioenfonds gebruikmaken van een transitie-FTK (een aangepast financieel toetsingskader). Of dit voor PNO Media nodig en voordelig is hangt af  van de ontwikkeling van onze resultaten (dekkingsgraad). 

  Het bestuur van PNO Media heeft besloten om in 2023 geen gebruik te maken van het transitie-FTK. De komende jaren zal het bestuur steeds bekijken of het wenselijk is om het transitie-FTK te gaan toepassen.

 • Hoe toetst PNO Media de evenwichtigheid bij invaren en eventuele compensatiemaatregelen?

  De toets op evenwichtigheid ligt in eerste instantie bij sociale partners/werkgevers voor hun eigen populatie werknemers. Dit is onderdeel van hun eigen transitieplan. Vervolgens toetst PNO Media op fondsniveau het plan op evenwichtigheid en uitvoerbaarheid. Hoe dit precies gebeurt, wordt nog onderzocht.

 • Heeft een aangesloten werkgever (dan wel sociale partner) een eigen keuze voor wel of niet invaren?

  Ja, de keuze voor wel of niet invaren ligt bij sociale partners of bij de werkgever (met een eigen ondernemingspensioenregeling en/of cao). Wij toetsen op fondsniveau of invaren tot een evenwichtige transitie leidt. Het uitgangspunt van de wetgever is wél invaren en dus het overzetten van aanspraken en afspraken van een bestaande regeling naar de nieuwe regeling. Alleen in uitzonderingsgevallen mag hiervan worden afgeweken.

 • Gaan alle bij PNO Media aangesloten werkgevers tegelijkertijd over naar een nieuwe regeling?

  Alle bij ons aangesloten partijen gaan in principe tegelijk over naar de nieuwe contracten. Het is ook mogelijk dat de overstap per groep plaatsvindt.

  Wij onderscheiden 5 groepen bij ons aangesloten werkgevers met een eigen dynamiek. Dit zijn:

  1. publieke omroepen;
  2. ICK sector (Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologie);
  3. verplicht aangesloten bedrijven in film- en bioscoopsector;
  4. werkgevers die worden vertegenwoordigd door de Pensioenraad;
  5.  werkgevers met een eigen ondernemingspensioenregeling.

  PNO Media koerst (voorjaar 2023) op het ingaan van de nieuwe regelingen per 1 januari 2027. Wettelijk gezien hebben we tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd en moeten alle werkgevers dan zijn overgestapt.

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56

Het laatste nieuws

Dekkingsgraad juni 121,0%

Financieel maandag 15 juli 2024

PNO Media had eind juni een actuele dekkingsgraad van 121,0%, en een beleidsdekkingsgraad van 119,3%.

Bekijk bericht

Let op als u van baan verandert terwijl u arbeidsongeschikt bent

Pensioentips dinsdag 9 juli 2024

Ook als u arbeidsongeschikt bent is het mogelijk om van baan te veranderen. Wel is …

Bekijk bericht

Samenwerken aan behoud van Aziatische natuur

Beleggen dinsdag 9 juli 2024

Duurzaamheid staat het rendement dat nodig is voor een goed pensioen wat ons betreft niet …

Bekijk bericht

PNO Media maakt gebruik van tijdelijke regels voor verhogen en verlagen van pensioenen

Financieel woensdag 26 juni 2024

Het is belangrijk dat uw pensioen zijn waarde behoudt. Daarvoor moeten de pensioenen zoveel mogelijk …

Bekijk bericht