Hoe premie en pensioenambitie samenhangen

In het nieuwe pensioenstelsel worden alle pensioenregelingen beschikbare premieregelingen, oftewel DC-regelingen. Daarin is de premie die de werkgever en werknemer samen betalen voor het pensioen, het uitgangspunt. Hoe hoog de premie wordt, hangt af van de ambities die er zijn voor de hoogte van het pensioen.

Het nieuwe pensioenstelsel gaat 1 januari 2028 in. Pensioenfondsen mogen ook eerder overstappen. PNO Media streeft (voorjaar 2023) ernaar 1 januari 2026 over te stappen. 

Planning voor overstappen vraagt om actie

Pensioenfondsen hebben 2 jaar nodig om hun administratiesystemen aan te passen aan de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, Sociale partners (werkgevers- en werknemersvertegenwoordigingen) in de creatieve en digitale sector gaan over de inhoud van de pensioenregelingen. Om op 1 januari 2026 te kunnen overstappen, moeten zij uiterlijk begin 2024 hun definitieve keuzes hebben gemaakt. Achterover leunen is er dus zeker niet bij. Daarom wordt van sociale partners nu al gevraagd om:
1. een pensioenambitie te formuleren;
2. aan te geven hoeveel risico zij aanvaardbaar vinden dat die ambitie niet wordt gehaald.
3. een premieniveau vast te stellen .

Veel hangt af van de pensioenambitie

Sociale partners bepalen eerst de gewenste hoogte van de uitkering die iemand na pensionering krijgt. Dat noemen we de ambitie. De pensioenambitie kan bijvoorbeeld 70% van het gemiddeld verdiende salaris zijn, Of een percentage van het laatstverdiende salaris (het salaris op de pensioendatum). Vaak is de ambitie dat gepensioneerden hun koopkracht behouden nadat zij gestopt zijn met werken. Daarom moet er ook een besluit worden genomen over of er rekening moet worden gehouden met de gevolgen van inflatie. Als sociale partners de gewenste pensioenambitie hebben bepaald, kunnen wij als pensioenfonds uitrekenen welke premie daarbij past. Misschien moet de pensioenambitie wel worden bijgesteld. Of moeten sociale partners besluiten de premie aan te passen.

Ook de premie en risico's bepalen

Er is dus een wisselwerking tussen ambitie en premie. Maar sociale partners moeten zich ook afvragen hoeveel zekerheid zij willen dat de pensioenambitie wordt gehaald. Of andersom geredeneerd: welk risico acceptabel is dat de ambitie onverhoopt niet wordt gehaald. Die 'risicobereidheid' bepaalt voor een belangrijk deel hoe de pensioenpremies worden belegd. Het pensioenresultaat is immers afhankelijk van de premie die wordt ingelegd en van de beleggingsrendementen. De samenhang tussen ambitie, premie en risico drukken we uit in de pensioendriehoek.driehoek-8.jpg

Helpen bij het bepalen van de risicobereidheid

Hoe voorzichtiger er wordt belegd, hoe meer premie nodig is om een bepaalde ambitie te bereiken. Hoe meer beleggingsrisico, hoe lager de premie kan zijn. De keerzijde van extra risico is een grotere kans dat de opbrengst van beleggingen tegenvalt, en dus ook een grotere kans dat het pensioen tegenvalt. De pensioenambitie die sociale partners nastreven, hangt dus af van de premie die zij willen betalen en hun risicobereidheid. Hoeveel risico werknemers en gepensioneerden bereid zijn te nemen, onderzoekt PNO Media ten minste een keer in de vijf jaar. Ook in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel zullen wij zo’n risicobereidheidsonderzoek uitvoeren om sociale partners te helpen.

Beleggen in het nieuwe stelsel

Bekijk onze video over beleggen volgens life cycles en hoe beleggen in de nieuwe regelingen in zijn werk gaat.

Maar PNO Media doet meer

Sociale partners hebben dus een grote verantwoordelijkheid. Ten eerste moeten zij aan de slag met het vaststellen van de pensioenambitie. Op basis van toekomstscenario’s bepalen zij of die pensioenambitie haalbaar is met de gewenste premiehoogte. En wat de kans is dat de pensioenambitie niet wordt gehaald. Maar ook of de risico’s die daarbij genomen moeten worden passen bij de risicobereidheid van hun achterban (werknemers en gepensioneerden). Dit is een ingewikkelde afweging.

Gelukkig staan de sociale partners in de creatieve en digitale sector er niet alleen voor. Zo kan PNO Media op verzoek een set toekomstscenario’s aanleveren en die voor hen doorrekenen. Belangstelling? Neem contact met ons op om uw wensen in kaart te brengen.    

Relevante onderwerpen

Wat verandert er?

Veelgestelde vragen

 • Welke nieuwe regeling(en) zal PNO Media uitvoeren?

  Wij bieden op dit moment een compleet palet aan pensioenregelingen en hebben ruime ervaring met het uitvoeren van bijvoorbeeld middelloonregelingen en beschikbare premieregelingen naast elkaar. Wij hebben - onder voorbehoud van wetgeving en bestuursbesluiten - het voornemen om ook in het nieuwe stelsel verschillende regelingen uit te voeren en zowel de Solidaire Premieregeling als de Flexibele Premieregeling (met een kleine risicodelingsreserve) aan te bieden. Ons aanbod stemmen wij af op de behoefte van sociale partners en werkgevers om de beste pensioenoplossingen in de creatieve en digitale sector te blijven bieden.

 • Zal PNO Media een Flexibele Premieregeling met of zonder risicodelingsreserve aanbieden?

  Na analyseren van de definitieve wet zijn wij van plan een Flexibele premieregeling aan te bieden met een kleine risicodelingsreserve. Voorop staat dat wij het belangrijk vinden dat onze regelingen aansluiten bij de behoeften van onze klanten en dat er echt iets te kiezen is en de geboden Solidaire- en Flexibele premieregeling zoveel mogelijk onderscheidend zijn. 

 • Gaat PNO Media de mogelijkheid van een variabele uitkering aanbieden?

  Ja, onder voorbehoud van het wetsvoorstel en bestuursbesluiten over de nieuwe regelingen. In de Solidaire Premieregeling ontvangt de deelnemer op pensioendatum sowieso een variabele uitkering.

  In de Flexibele Premieregeling kiest de medewerker op het moment dat hij of zij met pensioen gaat of hij maandelijks een vastgestelde of een variabele uitkering wil ontvangen. Bij een variabele uitkering beleggen wij het vermogen na de pensioendatum door. Deze keuze is risicovoller, maar levert naar verwachting een hogere uitkering op.

  PNO Media zal waarschijnlijk geen vastgestelde uitkering gaan aanbieden. Deelnemers die voor een vastgestelde uitkering kiezen, moeten deze bij een verzekeringsmaatschappij inkopen met het opgebouwde vermogen.

 • Faciliteert PNO Media de overgangsregeling voor aangesloten DC-werkgevers?

  Ja, PNO Media is - onder voorbehoud van definitieve wetgeving en bestuursbesluit – van plan voor aangesloten DC-werkgevers de overgangsregeling te faciliteren. Dit betekent dat werkgevers die een DC-regeling hebben op basis van een progressieve staffel, deze staffel mogen handhaven na de transitie voor de werknemers die in dienst zijn vóór 1 januari 2028, of indien eerder voor transitiedatum.

  Voor werknemers die na 31-12-2027 (of indien eerder, na transitiedatum) in dienst treden, mag alleen nog pensioenopbouw plaatsvinden op basis van een gelijkblijvende premie. Bij gebruikmaking van de overgangsregeling heeft de werkgever na transitie twee pensioenregelingen: één regeling met een progressieve staffel en één met een vlakke premiestaffel.

  Een voordeel van het gebruik van de overgangsregeling is dat de werkgever voor de werknemers die nadeel ondervinden bij een overstap naar een vlakke premiestaffel, geen compensatiemaatregelen hoeft te treffen. Bij handhaving van de progressieve staffel verandert de premie inleg na de transitie namelijk niet. Een aandachtspunt bij voortzetten van een pensioenregeling met een progressieve staffel is dat een werkgever een verschil in arbeidsvoorwaarden krijgt tussen de groep werknemers die al in dienst waren vóór de transitie en de werknemers die na de transitie in dienst komen.

  Overigens biedt PNO Media ook de mogelijkheid dat werkgevers (na inwerking treding van de nieuwe wet) een DC-regeling met een vlakke premiestaffel voor zowel hun bestaande als nieuwe werknemers afsluiten. Dan zijn er mogelijk compensatiemaatregelen nodig voor de groep bestaande werknemers. 

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56