Transitieplan

Wat is een transitieplan?

Het nieuwe pensioenstelsel zorgt er voor dat alle bestaande pensioenregelingen wijzigen. Straks zijn er 2 verschillende pensioenregelingen: de Solidaire Premieregeling en de Flexibele Premieregeling. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om voor de overstap naar een nieuwe pensioenregeling een transitieplan op te stellen. Maar wat is een transitieplan nu eigenlijk? Wanneer moet het plan klaar zijn? En is een transitieplan relevant voor uw organisatie?

Bekijk onze uitlegvideo of lees verder op deze pagina. 

Overstap naar nieuwe pensioenregeling vastleggen

De nieuwe pensioenregels schrijven voor dat elke werkgever overeenstemming met zijn werknemers of  werknemersvertegenwoordiging moet bereiken over de wijzigingen van de pensioenregeling. Voor werkgevers die onder een CAO vallen, wordt het transitieplan door de sociale partners opgesteld. Het transitieplan vormt de basis voor de overstap naar een nieuwe pensioenregeling. In het transitieplan worden alle keuzes, overwegingen en berekeningen vastgelegd die hebben geleid tot de keuze van de nieuwe pensioenregeling.

Verplichte onderdelen van het transitieplan

In het transitieplan moeten een aantal verplichte onderwerpen worden opgenomen:

 • Welke pensioenregeling wordt gekozen? De Solidaire Premieregeling of de Flexibele Premieregeling?
 • Wat gebeurt er met de eerder opgebouwde pensioenen?
 • Een overzicht van de financiële gevolgen voor de deelnemers per leeftijdsgroep.
 • Afspraken over compensatie voor de verschillende leeftijdsgroepen in het geval er sprake is van benadeling.
 • Een financieringsplan voor compensatie met als uitgangspunt dat er geen extra kosten zijn voor werkgever en werknemer
 • Afspraken over een eventuele eerste vulling van de solidariteitsreserve of risicodelingsreserve als die onderdeel uitmaakt van de nieuwe pensioenregeling.

Wat betekent het transitieplan voor mijn organisatie?

Zoals de wet voorschrijft, zijn uiterlijk 1 januari 2028 alle pensioenregelingen aangepast en is iedereen overgestapt. PNO Media koerst op dit moment (voorjaar 2023) op eerder overstappen en streeft naar het ingaan van de nieuwe regelingen per 1 januari 2026. Om deze datum te kunnen halen, is het nodig dat de transitieplannen klaar zijn uiterlijk het eerste kwartaal 2024. Wij zijn hierover in gesprek met verschillende werkgevers- en werknemersvertegenwoordigingen. Op dit moment kunnen nog geen definitieve keuzes worden gemaakt, omdat de onderliggende wetgeving over het nieuwe pensioenstelsel nog niet definitief is.

De pensioenregeling van uw organisatie gaat hoe dan ook veranderen. PNO Media gaat u daarbij helpen. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief special houden we u graag op de hoogte van ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel. Zo bent u straks goed voorbereid. Alle bij ons aangesloten werkgevers ontvangen vanaf juli deze nieuwsbrief.

Wilt u ook nieuws over het pensioenstelsel in uw mailbox ontvangen? Stuur ons een e-mail o.v.v. Nieuwsbrief Pensioenstelsel.

Veelgestelde vragen

 • Heeft een aangesloten werkgever (dan wel sociale partner) een eigen keuze voor wel of niet invaren?

  Ja, de keuze voor wel of niet invaren ligt bij sociale partners of bij de werkgever (met een eigen ondernemingspensioenregeling en/of cao). Wij toetsen op fondsniveau of invaren tot een evenwichtige transitie leidt. Het uitgangspunt van de wetgever is wél invaren en dus het overzetten van aanspraken en afspraken van een bestaande regeling naar de nieuwe regeling. Alleen in uitzonderingsgevallen mag hiervan worden afgeweken.

 • Hoe toetst PNO Media de evenwichtigheid bij invaren en eventuele compensatiemaatregelen?

  De toets op evenwichtigheid ligt in eerste instantie bij sociale partners/werkgevers voor hun eigen populatie werknemers. Dit is onderdeel van hun eigen transitieplan. Vervolgens toetst PNO Media op fondsniveau het plan op evenwichtigheid en uitvoerbaarheid. Hoe dit precies gebeurt, wordt nog onderzocht.

 • Faciliteert PNO Media de overgangsregeling voor aangesloten DC-werkgevers?

  Ja, PNO Media is - onder voorbehoud van definitieve wetgeving en bestuursbesluit – van plan voor aangesloten DC-werkgevers de overgangsregeling te faciliteren. Dit betekent dat werkgevers die een DC-regeling hebben op basis van een progressieve staffel, deze staffel mogen handhaven na de transitie voor de werknemers die in dienst zijn vóór 1 januari 2028, of indien eerder voor transitiedatum.

  Voor werknemers die na 31-12-2027 (of indien eerder, na transitiedatum) in dienst treden, mag alleen nog pensioenopbouw plaatsvinden op basis van een gelijkblijvende premie. Bij gebruikmaking van de overgangsregeling heeft de werkgever na transitie twee pensioenregelingen: één regeling met een progressieve staffel en één met een vlakke premiestaffel.

  Een voordeel van het gebruik van de overgangsregeling is dat de werkgever voor de werknemers die nadeel ondervinden bij een overstap naar een vlakke premiestaffel, geen compensatiemaatregelen hoeft te treffen. Bij handhaving van de progressieve staffel verandert de premie inleg na de transitie namelijk niet. Een aandachtspunt bij voortzetten van een pensioenregeling met een progressieve staffel is dat een werkgever een verschil in arbeidsvoorwaarden krijgt tussen de groep werknemers die al in dienst waren vóór de transitie en de werknemers die na de transitie in dienst komen.

  Overigens biedt PNO Media ook de mogelijkheid dat werkgevers (na inwerking treding van de nieuwe wet) een DC-regeling met een vlakke premiestaffel voor zowel hun bestaande als nieuwe werknemers afsluiten. Dan zijn er mogelijk compensatiemaatregelen nodig voor de groep bestaande werknemers. 

 • Zal PNO Media gebruikmaken van het transitie-FTK?

  Als sociale partners de pensioenen van de bestaande pensioenregeling willen invaren, dan mogen wij als pensioenfonds gebruikmaken van een transitie-FTK (een aangepast financieel toetsingskader). Of dit voor PNO Media nodig en voordelig is zal afhangen van de ontwikkeling van onze resultaten (dekkingsgraad).

 • Gaan alle bij PNO Media aangesloten werkgevers tegelijkertijd over naar een nieuwe regeling?

  Alle bij ons aangesloten partijen gaan in principe tegelijk over naar de nieuwe contracten. Het is ook mogelijk dat de overstap per groep plaatsvindt.

  Wij onderscheiden 5 groepen bij ons aangesloten werkgevers met een eigen dynamiek. Dit zijn:

  1. publieke omroepen;
  2. ICK sector (Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologie);
  3. verplicht aangesloten bedrijven in film- en bioscoopsector;
  4. werkgevers die worden vertegenwoordigd door de Pensioenraad;
  5.  werkgevers met een eigen ondernemingspensioenregeling.

  PNO Media koerst (voorjaar 2023) op het ingaan van de nieuwe regelingen per 1 januari 2026. Wettelijk gezien hebben we tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd en moeten alle werkgevers dan zijn overgestapt.

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56

Het laatste nieuws

Groen licht voor nieuw pensioenstelsel

Actueel woensdag 31 mei 2023

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuw pensioenstelsel voor werkenden en gepensioneerden. De wet die dat mogelijk maakt, de …

Bekijk bericht

Update behandeling Wet toekomst pensioenen

Actueel dinsdag 30 mei 2023

Kabinet, werkgevers en werknemers sloten in 2020 een akkoord over de komst van een nieuw …

Bekijk bericht

Nabestaandenpensioen wijzigt in nieuw pensioenstelsel

Actueel dinsdag 30 mei 2023

De pensioenen in Nederland gaan de komende jaren veranderen. Dat is afgesproken in het pensioenakkoord …

Bekijk bericht

Waarom is pensioen zo belangrijk

Actueel donderdag 25 mei 2023

In 'BM Talk' vertelt uitvoerend bestuurder Erik Hulshof alles wat je wil en moet weten over …

Bekijk bericht