Bel ons op: 035 702 34 56

Transitieplan

Wat is een transitieplan?

Door de komst van het nieuwe pensioenstelsel moeten alle huidige pensioenregelingen wijzigen. Straks zijn er 2 verschillende pensioenregelingen: de Solidaire Premieregeling en de Flexibele Premieregeling. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om voor de overstap naar een nieuwe pensioenregeling een transitieplan op te stellen. Maar wat is een transitieplan nu eigenlijk? Wanneer moet het plan klaar zijn? En is een transitieplan relevant voor uw organisatie?

Bekijk onze uitlegvideo of lees verder op deze pagina. 

Overstap naar nieuwe pensioenregeling vastleggen

De nieuwe pensioenregels schrijven voor dat elke werkgever overeenstemming met zijn werknemers of werknemersvertegenwoordiging moet bereiken over de wijzigingen van de pensioenregeling. Zij leggen alle keuzes, overwegingen en berekeningen die hebben geleid tot de keuze van de nieuwe pensioenregeling vast in hun transitieplan. Het plan vormt de basis voor de overstap naar een nieuwe pensioenregeling.

Wie maakt het transitieplan?

Voor werkgevers die onder een CAO vallen, wordt het transitieplan door de sociale partners (vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers) opgesteld. PNO Media voert nu verschillende regelingen voor uiteenlopende organisaties of sectoren met een eigen CAO uit. Dit betekent dat we meerdere transitieplannen zullen ontvangen. De vertegenwoordigers van de publieke omroepen, de film en bioscopen, de ICK-sector (informatie, communicatie en kantoortechnologie), de Pensioenraad en een groep van 14 ondernemingen met een eigen ondernemingspensioenregeling stellen voor hun achterban deze transitieplannen op. PNO Media begeleidt deze sociale partners actief door onderwerpen in Meet Ups toe te lichten, een standaard format voor het transitieplan te leveren en de benodigde berekeningen voor onder meer premiehoogtes en scenario's te maken. Ook begeleiden we de sociale partners in het nemen van besluiten die collectief zijn, zoals het meenemen van opgebouwde rechten (invaren) naar het nieuwe pensioenstelsel. Maar ook het vaststellen van de doelen van de solidariteitsreserve bij de Solidaire premieregeling en van de risicodelingsreserve bij de Flexibele premieregeling. 

Wat staat erin?

Het transitieplan bevat de volgende verplichte onderdelen: 

 • Welke pensioenregeling wordt gekozen: de Solidaire Premieregeling of de Flexibele Premieregeling?
 • Waarvoor mag de solidariteitsreserve of risicodelingsreserve gebruikt worden (welke doelen) en hoe wordt deze gevuld?
 • Hoe wordt het vermogen van het fonds verdeeld om de pensioendoelen te realiseren?
 • Wat gebeurt er met eerder opgebouwde pensioenen?
 • Wat zijn de financiële gevolgen van de nieuwe regeling voor werknemers per leeftijdsgroep?
 • Welke afspraken zijn er over eventuele compensatie voor verschillende leeftijdsgroepen in het geval er sprake is van benadeling?
 • Hoe wordt deze eventuele compensatie gefinancierd?

Wat gebeurt er met de transitieplannen?

 • De sociale partners leggen hun concept transitieplan voor aan VGOmedia (iedereen die pensioen ontvangt van PNO Media kan lid worden van deze organisatie voor gepensioneerden). Deze belangenvereniging heeft een wettelijk 'hoorrecht'; dat wil zeggen dat sociale partners VGOmedia de gelegenheid moeten geven hun oordeel over de concept transitieplannen kenbaar te maken. Sociale partners moeten daar vervolgens op reageren.
 • Sociale partners of werkgevers leveren hun definitieve transitieplan uiteindelijk in bij PNO Media. Wij beoordelen de transitieplannen vervolgens op uitvoerbaarheid en of ze evenwichtig zijn. Volgens de regels stellen wij vervolgens de transitieplannen beschikbaar voor iedereen die pensioen bij ons opbouwt of heeft opgebouwd.
 • Op basis van de transitieplannen, maken we een implementatieplan waarin we vastleggen welke voorbereidingen zijn getroffen; hoe we de gewijzigde pensioenovereenkomst zullen uitvoeren en hoe we de kosten, risico’s en de beheersingsmaatregelen verantwoorden die nodig zijn voor de uitvoering. Onderdeel van het implementatieplan is ook de borging van de kwaliteit van onze data. Het implementatieplan dienen wij in bij De Nederlandse Bank (DNB, onze toezichthouder).
 • Tegelijk met het implementatieplan stellen we ook een communicatieplan op waarin staat hoe we iedereen (die bij ons pensioen opbouwt, heeft opgebouwd, of van ons ontvangt), informeren over de veranderingen. Dit communicatieplan sturen we ter beoordeling naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM, nog een toezichthouder).

Wanneer?

 • PNO Media koerst op overstappen naar de nieuwe regelingen per 1 januari 2027 (uiterste wettelijke datum is 1 januari 2028). Om deze overstapdatum te halen, streven we ernaar dat de transitieplannen uiterlijk 1 juli 2024 bij ons zijn ingeleverd. De laatste wettelijke datum voor het opleveren van de transitieplannen is 1 januari 2025.
 • DNB moet uiterlijk 1 juli 2025 ons implementatieplan hebben ontvangen. 

De pensioenregeling van uw organisatie gaat hoe dan ook veranderen. Wij zijn hierover in gesprek met de betrokken werkgevers- en werknemersvertegenwoordigingen. PNO Media helpt hierbij zodat de nieuwe pensioenregelingen straks uitvoerbaar en betaalbaar zijn en goed passen bij de wensen van werkgevers en werknemers in de creatieve en digitale sector. 

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief special houden we u graag op de hoogte van ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel. Zo bent u straks goed voorbereid. Alle bij ons aangesloten werkgevers ontvangen vanaf juli deze nieuwsbrief.

Wilt u ook nieuws over het pensioenstelsel in uw mailbox ontvangen? Stuur ons een e-mail o.v.v. Nieuwsbrief Pensioenstelsel.

Veelgestelde vragen

 • Heeft een aangesloten werkgever (dan wel sociale partner) een eigen keuze voor wel of niet invaren?

  Ja, de keuze voor wel of niet invaren ligt bij sociale partners of bij de werkgever (met een eigen ondernemingspensioenregeling en/of cao). Wij toetsen op fondsniveau of invaren tot een evenwichtige transitie leidt. Het uitgangspunt van de wetgever is wél invaren en dus het overzetten van aanspraken en afspraken van een bestaande regeling naar de nieuwe regeling. Alleen in uitzonderingsgevallen mag hiervan worden afgeweken.

 • Hoe toetst PNO Media de evenwichtigheid bij invaren en eventuele compensatiemaatregelen?

  De toets op evenwichtigheid ligt in eerste instantie bij sociale partners/werkgevers voor hun eigen populatie werknemers. Dit is onderdeel van hun eigen transitieplan. Vervolgens toetst PNO Media op fondsniveau het plan op evenwichtigheid en uitvoerbaarheid. Hoe dit precies gebeurt, wordt nog onderzocht.

 • Faciliteert PNO Media de overgangsregeling voor aangesloten DC-werkgevers?

  Ja, PNO Media is - onder voorbehoud van definitieve wetgeving en bestuursbesluit – van plan voor aangesloten DC-werkgevers de overgangsregeling te faciliteren. Dit betekent dat werkgevers die een DC-regeling hebben op basis van een progressieve staffel, deze staffel mogen handhaven na de transitie voor de werknemers die in dienst zijn vóór 1 januari 2028, of indien eerder voor transitiedatum.

  Voor werknemers die na 31-12-2027 (of indien eerder, na transitiedatum) in dienst treden, mag alleen nog pensioenopbouw plaatsvinden op basis van een gelijkblijvende premie. Bij gebruikmaking van de overgangsregeling heeft de werkgever na transitie twee pensioenregelingen: één regeling met een progressieve staffel en één met een vlakke premiestaffel.

  Een voordeel van het gebruik van de overgangsregeling is dat de werkgever voor de werknemers die nadeel ondervinden bij een overstap naar een vlakke premiestaffel, geen compensatiemaatregelen hoeft te treffen. Bij handhaving van de progressieve staffel verandert de premie inleg na de transitie namelijk niet. Een aandachtspunt bij voortzetten van een pensioenregeling met een progressieve staffel is dat een werkgever een verschil in arbeidsvoorwaarden krijgt tussen de groep werknemers die al in dienst waren vóór de transitie en de werknemers die na de transitie in dienst komen.

  Overigens biedt PNO Media ook de mogelijkheid dat werkgevers (na inwerking treding van de nieuwe wet) een DC-regeling met een vlakke premiestaffel voor zowel hun bestaande als nieuwe werknemers afsluiten. Dan zijn er mogelijk compensatiemaatregelen nodig voor de groep bestaande werknemers. 

 • Zal PNO Media gebruikmaken van het transitie-FTK?

  Als sociale partners de pensioenen van de bestaande pensioenregeling willen invaren, dan mogen wij als pensioenfonds gebruikmaken van een transitie-FTK (een aangepast financieel toetsingskader). Of dit voor PNO Media nodig en voordelig is hangt af  van de ontwikkeling van onze resultaten (dekkingsgraad). 

  Het bestuur van PNO Media heeft besloten om in 2023 geen gebruik te maken van het transitie-FTK. De komende jaren zal het bestuur steeds bekijken of het wenselijk is om het transitie-FTK te gaan toepassen.

 • Gaan alle bij PNO Media aangesloten werkgevers tegelijkertijd over naar een nieuwe regeling?

  Alle bij ons aangesloten partijen gaan in principe tegelijk over naar de nieuwe contracten. Het is ook mogelijk dat de overstap per groep plaatsvindt.

  Wij onderscheiden 5 groepen bij ons aangesloten werkgevers met een eigen dynamiek. Dit zijn:

  1. publieke omroepen;
  2. ICK sector (Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologie);
  3. verplicht aangesloten bedrijven in film- en bioscoopsector;
  4. werkgevers die worden vertegenwoordigd door de Pensioenraad;
  5.  werkgevers met een eigen ondernemingspensioenregeling.

  PNO Media koerst (voorjaar 2023) op het ingaan van de nieuwe regelingen per 1 januari 2027. Wettelijk gezien hebben we tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd en moeten alle werkgevers dan zijn overgestapt.

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56

Het laatste nieuws

Dekkingsgraad maart 117,3%

Financieel dinsdag 16 april 2024

PNO Media had eind maart een actuele dekkingsgraad van 117,3%, en een beleidsdekkingsgraad van 119,0%.

Bekijk bericht

Samen met u investeren in een groene toekomst

Beleggen woensdag 10 april 2024

Groene obligaties zijn leningen die bedrijven en overheden gebruiken om geld op te halen voor …

Bekijk bericht

Praat mee over je pensioen in het VO

Verantwoordingsorgaan woensdag 10 april 2024

Wil jij de werknemers of gepensioneerden vertegenwoordigen in PNO Media en het gesprek aangaan met …

Bekijk bericht

Blijf veilig: Hoe u oplichting kunt herkennen en voorkomen

Pensioentips woensdag 3 april 2024

In de digitale wereld van vandaag is het belangrijker dan ooit om waakzaam te zijn. …

Bekijk bericht