Bel ons op: 035 702 34 56

Nieuw pensioenstelsel

De pensioenen in Nederland worden hervormd. Alle pensioenen moeten uiterlijk 1 januari 2028 zijn aangepast aan het nieuwe pensioenstelsel. Kabinet, werkgevers en werknemers sloten in 2019 een akkoord over de komst van een nieuw pensioenstelsel. Alle afspraken zijn opgenomen in de Pensioenwet die 1 juli 2023 is ingegaan. Deze wet maakt een nieuw pensioenstelsel mogelijk.

Ook de pensioenregelingen van PNO Media worden aangepast. Dit is wat er verandert: 

  • uw pensioen wordt duidelijker en persoonlijker;
  • het wordt inzichtelijker hoeveel premie u en uw werkgever voor uw pensioen inleggen;
  • pensioen wordt meer afhankelijk van beleggingsresultaten en hoe het met de economie gaat;
  • het nabestaandenpensioen wordt eenvoudiger te begrijpen,

Deze video legt u uit waarom het pensioenstelsel aan vernieuwing toe is en wat de veranderingen zijn.

Veel gestelde vragen

We hebben een aantal vragen en antwoorden over het nieuwe pensioenstelsel voor u op een rijtje gezet.

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

Ook al hebben we in Nederland een van de beste pensioenstelsels ter wereld, er moet een aantal problemen worden opgelost. Allereerst kunnen de pensioenen momenteel vaak niet meestijgen met de prijzen, ook niet als het economisch goed gaat. De huidige regels van de overheid en De Nederlandsche Bank laten dat vaak niet toe. Een ander probleem is dat jongeren nu nog teveel betalen voor het pensioen dat ze later ontvangen en ouderen te weinig. Dat is geen probleem als je je hele leven bij een pensioenfonds een pensioen hebt. Het is wel een probleem als werknemers op latere leeftijd weggaan bij een pensioenfonds of zzp’er worden.

Welke problemen lost het nieuwe pensioenstelsel op?

Pensioen wordt eerlijker: jong en oud krijgen het pensioen waarvoor ze (samen met hun werkgever) betalen. Ook zorgen de nieuwe regels ervoor dat pensioen eerder omhoog gaat als het economisch goed gaat. Het pensioen gaat ook eerder omlaag als het economisch slechter gaat. Je pensioen gaat dus meer meebewegen met de economie. 

Krijg ik door de nieuwe regels een hoger of lager pensioen?

Wat de nieuwe regels voor de hoogte van úw pensioen betekenen, is nog niet te zeggen. Dit weten we als we de nieuwe regels voor pensioen invoeren en we per deelnemer de nieuwe berekening kunnen maken. Uw pensioen gaat wel meer meebewegen met de economie. Omdat we minder geld in kas hoeven te houden, kan uw pensioen sneller omhoog als het goed gaat met de economie. In slechtere tijden kan het ook omlaag gaan. De schommelingen zullen wel minder groot zijn als u (bijna) met pensioen bent. Tegenvallers kunnen we bovendien op meerdere manieren opvangen of verzachten. 

Wat gebeurt er met mijn pensioen als het economisch tegenzit?

De nieuwe regels zorgen ervoor dat het pensioen meer meebeweegt met de economie. Gaat het daarmee slechter? Dan kan het pensioen ook omlaag gaan. De kans op te grote bewegingen wordt minder groot als u (bijna) met pensioen bent. Bovendien zijn er maatregelen om eventuele schokken te spreiden en kan een buffer (de solidariteitsreserve in de solidaire premieregeling) worden gevuld om al te grote schommelingen op te vangen. Overigens zullen de pensioenen in het nieuwe stelsel één keer per jaar worden aangepast. Uw pensioen verandert dus niet elke maand.

Wat verandert er niet?

Pensioen blijven we samen regelen. Werkgevers en werknemers zetten beide geld opzij voor pensioen. En gaat het niet goed met de economie? Dan vangen we dat samen op. Iedereen krijgt pensioen zolang hij of zij leeft. Een groot deel van het pensioen bestaat uit de AOW, een uitkering van de overheid. Daaraan verandert nu niets. Wel zijn er afspraken gemaakt over een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd. En u houdt alle pensioenkeuzes die u nu ook heeft. Bijvoorbeeld om (voor een deel) eerder of later met pensioen te gaan, tijdelijk een hoger of lager pensioen te ontvangen, partnerpensioen in te ruilen voor ouderdomspensioen of andersom. Ook komt er misschien een mogelijkheid om maximaal 10% van uw pensioen in één keer op te nemen. Op deze website vindt u meer informatie over uw pensioenkeuzes.

Wanneer gaat het nieuwe pensioenstelsel in?

PNO Media streeft er op dit moment naar om alle pensioenen per 1 januari 2027 aangepast te hebben aan de nieuwe pensioenregels. Wettelijk gezien hebben we tot 1 januari 2028 de tijd. Werkgevers en werknemers hebben tot 1 januari 2025 de tijd om afspraken te maken over hun nieuwe pensioenregeling. Daarna beginnen pensioenfondsen zoals PNO Media met de voorbereidingen voor de overstap op de nieuwe regelingen per 1 januari 2027.

De wet is op 1 juli ingegaan. Moet ik zelf iets doen?

Voor de overgang naar de nieuwe regels hoeft u zelf niks te doen. Wel is het goed om uw contactgegevens te controleren en zo nodig aan te passen. Wij informeren u via onze kanalen zoals deze website, onze maandelijkse e-nieuwsbrief en MijnPNO. Zorg er daarom voor wij over uw juiste gegevens beschikken zoals uw e-mailadres en dat u zich abonneert op onze maandelijkse e-nieuwsbrief.

Wat ga ik (nu ik nog geen pensioen krijg) hiervan merken? 

Zodra we de nieuwe regels gaan toepassen, maken we (minstens een keer per jaar) een inschatting van het pensioen dat u later krijgt. Die inschatting wisselt steeds. Ieder jaar bepalen we:

  • hoeveel geld er in uw pensioenpot zit;
  • hoe de economie het naar verwachting de komende jaren gaat doen;
  • hoe oud mensen gemiddeld worden; hoe langer mensen leven, hoe langer mensen pensioen krijgen.

PNO Media rekent uw pensioenpot elk jaar om naar een pensioen dat u kunt verwachten. Omdat het bedrag in uw pot wisselt doordat u premie inlegt dat wordt belegd, gaat ook de uitkomst van die berekening elk jaar omhoog of omlaag. De inschatting van uw pensioen schommelt dus ieder jaar.

Ik wil met pensioen binnen nu en 5 jaar. Wat betekent de overgang naar de nieuwe regeling voor mij?

Het maakt geen verschil of u met pensioen gaat in de huidige regeling of in de nieuwe. U houdt dezelfde pensioenkeuzes die er nu ook al zijn.

Kan ik er zelf voor kiezen om met mijn pensioen in de bestaande pensioenregeling te blijven?

Nee, dat kan niet. De afspraken die worden gemaakt, gelden voor iedereen; werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden met pensioen bij PNO Media. 
U kunt geen bezwaar aantekenen tegen de wetswijziging. U kunt ook geen bezwaar aantekenen tegen het feit dat PNO Media een nieuwe pensioenregeling gaat invoeren.
Als u een fout vermoedt bij de overstap, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. 

Waarom kan ik geen bezwaar maken tegen het overdragen van mijn pensioen naar een nieuwe regeling?

Het nieuwe pensioenstelsel en het collectief overdragen van alle pensioenen heeft voordelen. Door alle pensioenen over te dragen (‘invaren’) heeft u in beginsel ook voor uw overgedragen pensioen eerder perspectief op een koopkrachtiger pensioen ten opzichte van niet overdragen. Dit voordeel van het nieuwe stelsel wil de wetgever u niet onthouden. Ook blijft de solidariteit tussen deelnemers- en leeftijdsgroepen in stand. Tot slot is de uitvoerbaarheid van dubbele pensioenregelingen (in het oude en nieuwe stelsel) niet efficiënt en daarmee ongewenst.

Kan ik straks ook zelf beschikken over mijn pensioenpot?

Nee, er is geen sprake van een individuele pensioenpot waarover u zelf kunt beschikken. Het beheer van uw pensioen doen we ook in het nieuwe stelsel nog steeds gezamenlijk. Wel wordt nu duidelijker wat u hebt opgebouwd en ingelegd samen met uw werkgever, hoeveel rendement er wordt behaald met beleggen en welke kosten er zijn. 

Wat moet ik doen als straks - na de overstap - mijn nieuwe bedragen niet lijken te kloppen?

Zover is het nog niet. Maar in dat geval kunt u contact met ons opnemen zodat wij dit kunnen onderzoeken. Komen we er onverhoopt samen niet uit, dan kunt u een klacht bij ons indienen en terecht bij een externe onafhankelijke geschilleninstantie of in het uiterste geval naar de rechter gaan.

Wat ga ik (als gepensioneerde) merken van de nieuwe regels?

Zodra we de nieuwe regels gaan toepassen, rekent PNO Media uw pensioenpot elk jaar om naar een maandelijkse pensioenuitkering. Omdat het bedrag in de pot wisselt doordat we het beleggen, gaat ook de uitkomst van die berekening elk jaar omhoog of omlaag. De hoogte van uw pensioen kan dus elk jaar (iets) anders zijn. We nemen beschermingsmaatregelen om de schommelingen in uw pensioen zo klein mogelijk te houden. Overigens kan uw pensioenpotje niet 'leeg' raken. U kunt erop vertrouwen dat u ook in de nieuwe pensioenregeling elke maand tot aan uw overlijden uw pensioen ontvangt.

Worden mensen tussen de 40 en 50 jaar benadeeld bij de overgang en ontvangen die compensatie?

In het huidige stelsel is het zo dat jongeren relatief meer meebetalen aan het pensioen van ouderen. Die systematiek - de doorsneesystematiek - verandert. Voortaan bouwt iedereen pensioen op, op basis van zijn of haar eigen inleg. Maar dat heeft dus wel tot gevolg dat iemand die nu eind 40 is jarenlang méér heeft betaald, maar juist op het moment dat jongere werknemers voor hém of haar meer zouden gaan betalen een achterstand oploopt.
Welke groepen werknemers daadwerkelijk nadeel ondervinden en voor compensatie in aanmerking komen, hangt af van de nieuwe pensioenregeling. Op dit moment staat nog niet vast hoe de nieuwe pensioenregeling voor uw werkgever eruit zal komen te zien. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de regels van het nieuwe pensioenstelsel. Tot 1 januari 2025 wordt gewerkt aan het vormgeven van de inhoud van de nieuwe pensioenregelingen (door sociale partners per CAO of individuele werkgever), de manier waarop kan worden overgestapt en de wijze waarop compensatie plaatsvindt. Op dit moment kunnen we daarom nog niets over de noodzaak en hoogte van compensatie zeggen. Sociale partners in uw CAO of binnen de onderneming waar u werkt, besluiten over de inhoud van uw toekomstige pensioenregeling, en ook over de mogelijke noodzaak tot compensatie en de verdeling van de compensatie over de verschillende leeftijdsgroepen. De afspraken leggen zij vast in het transitieplan dat zij in 2024 bij ons inleveren.
Informeer bij uw werkgever over de manier waarop u uw stem kunt laten horen en opkomen voor uw belangen. Pensioen is een zaak van werkgevers en werknemers. Pensioenfondsen zoals PNO Media voeren de pensioenregelingen voor hen uit.

Verandert er iets in het nabestaandenpensioen?

Ja, het partnerpensioen (of nabestaandenpensioen) wordt in de toekomst altijd een risicoverzekering. Dat betekent dat uw partner alleen een uitkering krijgt als hij of zij overlijdt tijdens uw dienstverband met een werkgever. In de meeste regelingen van PNO Media is het partnerpensioen nu ook al op die manier geregeld.
Voor de hoogte van het partnerpensioen maakt het straks niet meer uit hoe lang iemand in dienst is. Er wordt altijd een vast percentage (tot maximaal 50%) van het salaris uitgekeerd.
Ook het wezenpensioen wordt een risicoverzekering. 
Het partner- en wezenpensioen dat u in het verleden hebt opgebouwd, houdt u. Ook na de verandering. Dat deel krijgen uw nabestaanden van PNO Media na uw overlijden ongeacht of u wel of niet vanwege een dienstverband meedoet aan de pensioenregeling.
De verandering gaat dus alleen over de toekomst, en heeft geen gevolgen voor het eerder door u opgebouwde nabestaandenpensioen. Lees hier meer.

Mag ik meebeslissen over wat er met mijn pensioenpot gebeurt?

De definitieve keuzes voor de nieuwe pensioenregeling nemen de sociale partners: oftewel de vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en gepensioneerden. Iedereen moet volgen. Uw individuele instemming (als deelnemer van het fonds) is daarvoor niet nodig. Natuurlijk vinden wij het bij te maken keuzes voor de nieuwe pensioenregeling(en) van PNO Media wel belangrijk om te weten hoe u denkt over bijvoorbeeld het nemen van risico met uw pensioengeld. Daarom hebben wij begin 2023 onderzoek gedaan naar uw voorkeuren rondom risico's. Daarmee houden we zoveel mogelijk rekening, net als met de specifieke eigenschappen van de creatieve en digitale sector. 
Organisaties van gepensioneerden en oud-medewerkers die geen pensioen meer bij ons opbouwen hebben een hoorrecht. Zij kunnen hun ideeën over de nieuwe pensioenregeling kenbaar maken bij de sociale partners. De sociale partners kunnen dit meenemen in de beslissingen die zij nemen. 

Meer weten?

Webinars 2023
Bekijk ons webinar (van 6 juli 2023) over de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe pensioenstelse voor medewerkers of voor gepensioneerden via www.pnomediawebinar.nl 

PNO Media webinar 6 juli 2023.jpg

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Via deze pagina houden we u op de hoogte van ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel. Dat doen we ook via onze e-nieuwsbrief. Aanmelden daarvoor kunt u via MijnPNO.

MijnPNO

Het laatste nieuws

Belangrijk bericht: Mogelijk datalek bij leverancier door ransomware-aanval

Actueel donderdag 23 mei 2024

Recent is een leverancier van PNO Media het slachtoffer geworden van een ransomware-aanval. Hierdoor is mogelijk een datalek ontstaan. Dit …

Bekijk bericht

Vakantiegeld: Wat u kunt verwachten in 2024

Actueel woensdag 15 mei 2024

Met het oog op de zomer plannen velen van ons een welverdiende vakantie. U vraagt …

Bekijk bericht

Veel gedoe over pensioenleeftijd

Actueel woensdag 15 mei 2024

En dat snappen wij heel goed. Want de leeftijd waarop u AOW ontvangt van de …

Bekijk bericht

Praat mee over je pensioen in het VO

Verantwoordingsorgaan maandag 13 mei 2024

Wil jij de werknemers of gepensioneerden vertegenwoordigen in PNO Media en het gesprek aangaan met …

Bekijk bericht