Bel ons op: 035 702 34 56

Wat als het mee- of tegenzit?

Op het pensioenoverzicht dat u heeft ontvangen ziet u wat er gebeurt met uw pensioen, als het in de toekomst beter of slechter gaat met de economie. Bij het onderdeel 'Wat als het mee- of tegenzit' ziet u dezelfde pijlen als hieronder, maar met andere bedragen. Hieronder vindt u vragen en antwoorden over de verschillende bedragen die daar worden getoond.

navigatiemetafoor.jpg

In deze video vindt u meer uitleg over de bedragen door Mijnpensioenoverzicht.nl. Op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet u de netto-bedragen van al uw pensioenen en AOW bij elkaar. Op het pensioenoverzicht dat u van ons ontvangt, zijn de bedragen bruto en exclusief AOW. 

Vragen en antwoorden over de bedragen

Wanneer weet ik welk bedrag ik ga krijgen?

Pas als u uw pensioen aanvraagt, weet u zeker welk bedrag u gaat krijgen. Tot die tijd kan de hoogte van het pensioen nog veranderen. Wel is het zo dat kort voor uw pensioen ingaat, de bedragen niet meer sterk zullen veranderen. Een inschatting van het pensioenbedrag dat u gaat ontvangen ziet u op uw pensioenoverzicht bij 'Hoeveel pensioen krijgt u naar verwachting als u blijft opbouwen?'.

Waarom is het middelste bedrag bovenaan anders dan het bedrag bij 'Hoeveel pensioen krijgt u naar verwachting als u blijft opbouwen?' op mijn pensioenoverzicht?

Bij 'Hoeveel pensioen krijgt u naar verwachting als u blijft opbouwen?' is het getoonde bedrag gelijk aan het door u opgebouwde pensioen verhoogd met de pensioenopbouw die u nog kunt verwachten tot uw 68ste als u bij uw huidige werkgever blijft werken en op dezelfde manier pensioen blijft opbouwen. Bij de berekening van dit bedrag wordt geen rekening gehouden met eventuele toekomstige pensioenverhogingen (indexaties) en verlagingen.

De bedragen bij ‘Als het mee- of tegenzit’ houden wel rekening met (als het meezit) toekomstige indexaties en (als het tegenzit) verlagingen, maar ook met de te verwachten inflatie en economische ontwikkelingen.
Als het economisch beter gaat dan verwacht, kunnen we meer indexatie toekennen en misschien een deel van de indexatieachterstand inhalen. Als dan ook nog de inflatie laag blijft, komt het pensioenbedrag bij de rechter pijl in zicht. 
Als het economisch tegenzit zullen we niet indexeren en zeker geen gemiste indexaties gaan inhalen. Wel kunnen er dan jaren zijn waarin we de pensioenen moeten verlagen. Als er dan ook nog sprake is van flinke prijsstijgingen (inflatie), komt voor u het pensioenbedrag bij de linker pijl in zicht.

Deze manier van presenteren van uw pensioen is door de overheid gekozen om u een beeld te geven van de koopkracht van uw pensioen. De getoonde bedragen bij 'Wat als het mee- of tegenzit?' zijn voorspellingen. De cijfers waarmee we deze voorspelling berekenen, stelt De Nederlandsche Bank (DNB) elk jaar opnieuw vast. 

Waarom is het verschil tussen het hoogste en het laagste bedrag nog steeds groot, terwijl het niet zo lang meer duurt voor ik 68 word en mijn pensioen ingaat?

In uw geval is het pensioen dat u kunt verwachten (het middelste bedrag) al vrij duidelijk. Toch kunnen er in de laatste paar jaar voor uw pensioen ingaat nog flinke tegenvallers optreden. Mogelijk kunnen een aantal jaar achter elkaar de pensioenen niet worden verhoogd en misschien moeten de pensioenen zelfs worden verlaagd. U heeft dan weinig tijd om deze tegenvallers weer op te vangen met ‘goede jaren’, terwijl een veel jonger iemand een veel grotere kans heeft om ook nog goede jaren mee te maken.
Een tweede reden is dat u het grootste gedeelte van uw pensioen al heeft opgebouwd. Als de pensioenen bijvoorbeeld 2% moeten worden verlaagd, gaat het bij u om een veel groter bedrag dan bij een jonger iemand die nog weinig pensioen heeft opgebouwd.

Waarom zijn de bedragen op mijn pensioenoverzicht berekend alsof ik mijn pensioen laat ingaan op mijn 68ste?

Op uw pensioenoverzicht van PNO Media staat uw pensioen dat is berekend alsof het ingaat op uw 68ste. Dat zijn we wettelijk verplicht. U bepaalt zelf wanneer u uw pensioen daadwerkelijk laat ingaan.

Wat betekent het voor de bedragen bij de pijlen als ik stop met werken, minder ga werken of ga scheiden?

Als u stopt met werken, houdt u recht op het pensioen dat u heeft opgebouwd. Bij de pijlen ziet u onderaan het pensioen dat u heeft opgebouwd. Als u minder gaat werken, bouwt u vanaf dat moment ook minder pensioen op. Het verwachte eindresultaat wordt daardoor lager. Als u gaat scheiden, heeft uw partner standaard recht op de helft van het pensioen dat u tijdens uw relatie heeft opgebouwd. Maar u kunt ook een andere verdeling afspreken. Kijk voor meer informatie over de verdeling van het pensioen bij een scheiding op onze website.

Kan het bedrag bij de pijl ‘als het tegenzit’ van jaar op jaar veranderen?

Ja, dat kan. De bedragen bij de scenario’s worden elk jaar opnieuw berekend. Ook de economische verwachtingen waarmee rekening wordt gehouden bij de berekeningen worden steeds geactualiseerd. Als het tegenzit in de economie ziet u dat terug in de bedragen.

Waarom zijn de pensioenbedragen bij de pijlen lager dan vorig jaar?

We kijken in de toekomst en doen een voorspelling. De cijfers waarmee we deze voorspelling berekenen, bepaalt De Nederlandsche Bank (DNB) elk jaar opnieuw. DNB heeft in vergelijking met vorig jaar pessimistischer verwachtingen van economische ontwikkelingen. De rente waarmee we dit jaar moeten rekenen is lager, net als het rendement dat wordt verwacht op onze beleggingen. Daardoor is er een kans dat uw verwachte pensioen straks ook lager zal zijn. Hoe jonger u bent, des te groter is het effect is van deze nieuwe (pessimistischer) aannames door DNB. 

Is mijn pensioen straks ook echt lager?

Dat kunnen we niet zeggen. De berekening laat een voorspelling zien op basis van wat we nu weten. Tussen nu en het moment waarop uw pensioen ingaat kan er nog veel veranderen. In uw werk en privé. Maar ook bij ons fonds en in de pensioensector. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het nieuwe pensioenstelsel.

Overige vragen en antwoorden

Ik zie nieuwe bedragen. Is mijn pensioenregeling aangepast?  

Nee, uw pensioenregeling is niet aangepast. U ziet een inschatting op basis van de huidige pensioenregeling waaraan u deelneemt of heeft deelgenomen.

Wat moet ik met deze bedragen doen?

Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor u genoeg is om van rond te komen. U kunt dit bedrag bijvoorbeeld vergelijken met uw huidige salaris. De andere 2 bedragen geven aan in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie. Uw pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker bedrag. Als het langere tijd tegenzit in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) naar uw pensioen te kijken, zodat u ziet in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

Hoe groot is de kans dat ik het laagste bedrag krijg?

Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2.000 toekomstscenario’s bedacht. In elk van die toekomstscenario’s is de rente hoog of laag, vallen de beleggingen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens is berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke scenario.
In 5% van de toekomstscenario’s kwam de berekening uit op een bedrag dat lager is dan het bedrag als het tegenzit. De kans dat u precies het laagste bedrag krijgt is heel klein. De kans dat u meer krijgt dan het laagste bedrag is 95%.

Hoe groot is de kans dat ik het middelste bedrag krijg?

Het antwoord is misschien bijzonder, want die kans is heel klein. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2.000 toekomstscenario’s bedacht. In elk van die toekomstscenario’s is de rente hoog of laag, vallen de beleggingen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens is berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elk scenario.
De gemiddelde uitkomst ziet u in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt. De kans dat u precies dit bedrag krijgt is heel klein. Het gaat er vooral om dat u ziet in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit.

Hoe groot is de kans dat ik het hoogste bedrag krijg?  

Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2.000 toekomstscenario’s bedacht. In elk van die toekomstscenario’s is de rente hoog of laag, vallen de beleggingen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens is berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elk scenario.
In 5% van de toekomstscenario’s kwam de berekening uit op een bedrag dat hoger is dan het bedrag als het meezit. De kans dat u precies het hoogste bedrag krijgt is heel klein. De kans dat u minder krijgt dan het hoogste bedrag is op dit moment 95%.

Wanneer zit het tegen?

Het zit tegen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. In die situatie vallen de rendementen op de beleggingen lager uit dan verwacht, is de rente lager dan verwacht en stijgen de prijzen harder dan verwacht. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar àls deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de linkerpijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen.

De volgende ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat het mee- of tegenzit:

Stijging of daling van de rente.
Als de rente stijgt, dan hoeven wij minder reserves aan te houden voor de toekomst en is de kans groter dat uw pensioen kan worden verhoogd. Daalt de rente, dan moeten wij juist meer reserves aan houden.

Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet.
Wij beleggen de premie voor uw pensioen. Wij zorgen daarbij dat de risico’s van het beleggen zo goed mogelijk worden gespreid. Wij weten echter vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. Mogelijk krijgen we een periode te maken met een lage opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen.

De prijzen kunnen hard stijgen of misschien juist dalen.
Als de prijzen stijgen, wordt uw pensioen minder waard. U kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag. De invloed van de prijzen op wat u later kunt kopen met uw pensioen is verwerkt in de 3 bovenste bedragen bij de pijlen.

Wanneer zit het mee?

Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. In die situatie vallen de rendementen op de beleggingen hoger uit dan verwacht, stijgt de rente en stijgen de prijzen niet of dalen misschien zelfs. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de rechterpijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen.

Waarom is het bedrag als het meezit zo weinig hoger dan het middelste bedrag?

Dit heeft te maken met de pensioenregeling bij PNO Media waaraan u deelneemt of heeft deelgenomen. Die regeling maakt het mogelijk om de pensioenen te verhogen. In het meest positieve geval wordt uw pensioen ieder jaar verhoogd met de inflatie en kunnen we eerder gemiste indexatie inhalen. Meer mogen we uw pensioen echter niet verhogen, hoe goed het economisch ook gaat. De dekkingsgraad van PNO Media zal dan oplopen en op die manier een buffer vormen voor slechte toekomstige jaren. Voor de eerstkomende jaren geldt voor PNO Media dat we verwachten uw pensioen niet volledig te kunnen verhogen.

Waarom is het bedrag als het tegenzit zo veel lager dan het middelste bedrag?

Als het economisch gezien erg tegenzit, heeft dit grote gevolgen voor onze financiële gezondheid. Wij kunnen de pensioenen dan niet of slechts met een deel van de inflatie verhogen. Op een bepaald moment zijn er geen reserves meer en is er (veel) minder geld dan nodig is om de pensioenen te kunnen betalen. Als PNO Media niet genoeg geld heeft om de opgebouwde pensioenen uit te kunnen keren, moeten wij de pensioenen verlagen. Het bedrag als het tegenzit, is uw pensioen als wij de pensioenen één of meerdere keren moeten verlagen.

Is er een kans dat ik minder krijg dan het laagste bedrag? Of meer krijg dan het hoogste bedrag?

Ja, die kans is er. De drie bedragen zijn berekend op basis van 2.000 mogelijke toekomstscenario’s. Uw pensioen is berekend in elk scenario. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen lager uit dan het bedrag dat u links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen hoger uit dan het bedrag dat u rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat uw pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker- en rechterbedrag.

Waarom zie ik het nabestaandenpensioen niet bij 'Wat als het mee- of tegenzit?'

De overheid heeft er voor gekozen alleen te laten zien wat er gebeurt met uw ouderdomspensioen als het mee- of tegenzit.

Bent u op koers?

Het is goed om te weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Maar hoe weet u of dat genoeg is om later te leven zoals u voor ogen heeft? Doe de pensioencheck! Ga naar MijnPNO, log in met uw DigiD en check uw pensioen. 

MijnPNO.