Bel ons op: 035 702 34 56

Indexatie

PNO Media probeert ieder jaar uw pensioenuitkering te verhogen. Dit noemen we indexatie. Het is belangrijk uw pensioen waardevast te houden. Het bestuur onderzoekt daarom jaarlijks of uw pensioenuitkering kan worden verhoogd. Als dat het geval is neemt het bestuur een besluit tot indexatie. Per 1 januari 2024 worden de pensioenen niet verhoogd. Wel besloot het bestuur tot een extra verhoging van de pensioenen per 1 januari 2023

Derde verhoging in anderhalf jaar

In anderhalf jaar tijd zijn de pensioenen 3 keer verhoogd, met in totaal 20%. Tot 2022 lukte het niet de indexatieambitie waar te maken. Sindsdien heeft PNO Media de pensioenen kunnen verhogen: op 1 augustus 2022 met 2,57% en op 1 januari 2023 met 13,58%. Over deze eerdere verhogingen leest u hier meer. 
Bovenop deze 2 eerdere verhogingen komt nu dus een extra verhoging van 3,15%. Die verhoging lichten wij hieronder toe.

Geen indexatie per 1 januari 2024, toch hogere pensioenen

Maar eerst nog even naar de reguliere indexatie per 1 januari 2024. Daarvoor kijken we naar de inflatiecijfers van september 2022 tot en met september 2023 volgens het CBS. De berekeningen van het CBS laten zien dat de prijzen in deze periode zijn gedaald met 1,39%. Per 1 januari 2024 is er daarom geen ruimte voor reguliere indexatie, ongeacht de hoogte van de dekkingsgraad van het fonds. Toch verhoogt PNO Media de pensioenen in december 2023 opnieuw, met 3,15%. Dit betreft een extra verhoging van de pensioenen per 1 januari 2023.

Op weg naar een nieuw pensioenstelsel

De Wet toekomst pensioenen is op 1 juli 2023 van kracht geworden en leidt tot een nieuw pensioenstelsel. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen in Nederland zijn aangepast aan het nieuwe pensioenstelsel. In dat stelsel wordt het eenvoudiger om de pensioenen te verhogen, maar ook te verlagen. Het pensioen wordt dus meer afhankelijk van de ontwikkeling van de economie en financiële markten. Zover is het nu nog niet. Toch is besloten de wettelijke regels voor indexatie tijdelijk te versoepelen. De versoepeling gold voor indexatiebesluiten genomen tussen 1 juli 2022 en de ingang van de Wet toekomst pensioenen op 1 juli 2023. Daarna heeft de Tweede Kamer besloten deze tijdelijke versoepeling te verlengen en indexatie toe te staan als besluiten daartoe worden genomen voor eind 2023. 

Er gelden voorwaarden voor de versoepeling

Die versoepeling hield in dat pensioenfondsen de pensioenen over 2021 en 2022 konden indexeren vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105%, in plaats van de huidige grens van 110%. Hieraan zijn door de wetgever wel voorwaarden verbonden; zo mocht indexeren vanaf 105% alleen als de 'sociale partners' - dat zijn de vertegenwoordigers van de bij ons aangesloten werkgevers en werknemers - bereid zijn om alle pensioenen in het oude pensioenstelsel mee te nemen naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit heet ‘invaren’. Onze sociale partners hebben de intentie uitgesproken om in te varen. Daardoor mocht PNO Media de soepelere regels toepassen in zijn besluitvorming over indexatie. Dit maakt het mogelijk om de pensioenen per 1 januari 2023 extra te verhogen met 3,15%.

Indexatie is niet hoger dan de inflatie

Er gelden wel grenzen aan de toe te kennen indexatie. Zo mag de verhoging niet meer zijn dan de inflatie over de periode waarover indexatie plaatsvindt. De indexatie die op 1 augustus 2022 is toegekend over 2021 bedroeg bijvoorbeeld 2,57%. We mochten toen niet meer indexeren dan dat. De regels voor het toekennen van inhaalindexatie zijn niet versoepeld. Onze financiële situatie laat het niet toe indexatie toe te kennen om gemiste compensatie van inflatie in voorgaande jaren in te halen.

In onderstaande tabel staat meer informatie over de toegekende indexaties over 2023 en 2022, waarmee alle pensioenen1) zijn verhoogd:

 Indexatiebesluit over 2023 2022
 Datum indexatie  1 januari 2024  1 januari 2023
 Hoogte indexatie  0,00%  3,15%2)
 Indexatie over opgebouwde rechten en aanspraken  Op 31 december 2023  Op 31 december 2022
 Prijsinflatie (maximale indexatie)  -1,39%  17,16%
 Periode prijsinflatie  september 2022 – september 2023

september 2021 – september 2022

2) Aanvullend op de eerder toegekende 13,58%, waardoor de totale indexatie per 1 januari 2023 uitkomt op 17,16%, gelijk aan de prijsinflatie.

Alle belangen afwegen bij besluitvorming

Het indexeren van de pensioenen is in het belang van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Zonder indexatie neemt de koopkracht van het (toekomstige) pensioen van iedereen af. Bij elk besluit over indexatie weegt het bestuur de belangen van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zorgvuldig en evenwichtig af. 

Effect van de extra verhoging voor jong en oud

Om een goed en evenwichtig besluit te kunnen nemen, berekenden wij het effect van de extra verhoging op de pensioenen voor alle belanghebbenden. Uit deze berekening is voor de aanvullende indexatie per 1 januari 2023 gebleken dat gepensioneerden er door de verhoging het meest op vooruitgaan. Voor oudere (nog niet gepensioneerde) deelnemers is het effect van de verhoging neutraal. Voor jongere deelnemers zou het uitstellen van de pensioenverhoging tot een later moment gunstiger zijn, omdat dan de pensioenuitkeringen niet hoger worden en het fonds dus minder hoeft uit te betalen.

In onderstaande grafiek is het effect op het verwachte pensioenresultaat voor verschillende leeftijden weergegeven.

Effect van de extra verhoging per 1 januari 2023

aanvullende-indexatie-1januari2023-kopieren.jpg

Geen belemmering voor overgang naar nieuw pensioenstelsel

Door de pensioenverhogingen nu, is er straks bij de invoering van de nieuwe pensioenregeling minder geld beschikbaar om maatregelen te nemen die de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zouden kunnen versoepelen. Het bestuur heeft ook hier goed naar gekeken. Uitgaande van de financiële gezondheid van PNO Media op het moment van besluitvorming, staat de toekenning van de pensioenverhogingen van 2,57% per 1 augustus 2022 en van 13,58% per 1 januari 2023, maar ook van deze extra verhoging van 3,15% per 1 januari 2023, de overgang naar het nieuwe pensioenstelstel naar verwachting niet in de weg.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de verhoging? Of over de afwegingen die ons bestuur daarbij maakte? Lees dan onze antwoorden op de veelgestelde vragen of vraag de uitgebreide onderbouwing van de besluitvorming over de indexaties bij ons op.

1) met uitzondering van de pensioenen die inmiddels uit onze administratie zijn afgevoerd, bijvoorbeeld door overlijden, afkoop of een uitgaande waardeoverdracht, en de pensioenkapitalen van de PNO DC life cycle regeling en van de PNO Netto Pensioenregeling.

Informatie volgt via onze e-nieuwsbrief

Iedereen met een ingegaan pensioen bij PNO Media ontvangt in december 2023 een uitkeringsspecificatie met daarop het nieuwe maandrecht inclusief een korte toelichting.

Over besluiten van het bestuur van PNO Media tot indexatie of andere belangrijke zaken met betrekking tot uw pensioen, informeren wij u zo snel mogelijk via onze maandelijkse e-nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen, meldt u dan via MijnPNO hiervoor aan.

MijnPNO

Veelgestelde vragen

 • Wat is de invloed van de rente op de dekkingsgraad?

  Pensioenfondsen moeten de rente gebruiken om uit te rekenen hoeveel geld ze opzij moeten zetten om de pensioenen nu en in de verre toekomst te kunnen uitkeren. Is die zogeheten ‘rekenrente’ laag, dan moeten we meer geld in kas houden om aan onze verplichtingen aan u te kunnen voldoen. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer van het geld dat we in ons bezit hebben en onze pensioenverplichtingen. De rente is de laatste jaren gestegen. Dit heeft een positieve invloed op de dekkingsgraad. Daardoor konden pensioenen geïndexeerd worden en nam de kans op een pensioenverlaging af.

  Benieuwd naar onze actuele dekkingsgraad? Bekijk onze financiële nieuwsberichten.

 • Wanneer is indexatie van mijn pensioen mogelijk?

  In 2023 start het herstelplan met een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110%. Deze grens is van belang omdat hierboven de pensioenen (gedeeltelijk) geïndexeerd mogen worden.

  Lees hier meer over het indexeren van uw pensioen.
  Dit is ons herstelplan.

 • Wat is de dekkingsgraad van PNO Media?

  Wij streven ernaar de dekkingsgraad iedere maand op de 11e werkdag te publiceren. Bekijk onze financiële nieuwsberichten.

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56

Het laatste nieuws

Belangrijk bericht: Mogelijk datalek bij leverancier door ransomware-aanval

Actueel donderdag 23 mei 2024

Recent is een leverancier van PNO Media het slachtoffer geworden van een ransomware-aanval. Hierdoor is mogelijk een datalek ontstaan. Dit …

Bekijk bericht

Vakantiegeld: Wat u kunt verwachten in 2024

Actueel woensdag 15 mei 2024

Met het oog op de zomer plannen velen van ons een welverdiende vakantie. U vraagt …

Bekijk bericht

Veel gedoe over pensioenleeftijd

Actueel woensdag 15 mei 2024

En dat snappen wij heel goed. Want de leeftijd waarop u AOW ontvangt van de …

Bekijk bericht

Praat mee over je pensioen in het VO

Verantwoordingsorgaan maandag 13 mei 2024

Wil jij de werknemers of gepensioneerden vertegenwoordigen in PNO Media en het gesprek aangaan met …

Bekijk bericht