Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

2022: slecht beleggingsjaar en tóch hogere pensioenen

Financieel dinsdag 27 juni 2023

De financiële positie van PNO Media is in 2022 duidelijk verbeterd. De actuele dekkingsgraad steeg van 111,4% naar 114,7%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 104,6% naar 119,7%, en eindigde dus ruim boven de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2%. Het fonds kon per 1 augustus 2022 indexatie toekennen voor de prijsinflatie over 2021 van 2,57%. Op 1 januari 2023 was er een aanvullende indexatie van 13,58%.

Financiële positie is verbeterd

In 2022 kregen de aandelenmarkten het door de oorlog in Oekraïne zwaar te verduren. Tegelijkertijd bereikte de inflatie een recordhoogte en steeg ook de rente. Voorzitter André Snellen: “Daardoor steeg de actuele dekkingsgraad van PNO Media tot een niveau boven de 130% in oktober. Dankzij de hoge beleidsdekkingsgraad en versoepelde indexatieregels vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel, kon PNO Media voor het eerst sinds jaren weer de pensioenen verhogen.”
Pensioenen werden per 1 augustus 2022 met 2,57% verhoogd en per 1 januari 2023 met 13,58%. Niet de hele prijsinflatie over 2022 is door de indexatie op 1 januari 2023 goedgemaakt. Snellen: “Het bestuur wilde ná indexatie uitkomen op een actuele dekkingsgraad van ongeveer 115%, om een gezonde uitgangspositie te houden in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarbij paste op het moment van besluitvorming een verhoging van 13,58%.”
PNO Media sloot het jaar af met een actuele dekkingsgraad van 114,7% en een beleidsdekkingsgraad van 119,7%.

Nieuw pensioenstelsel komt eraan

De Wet toekomst pensioenen is een feit. De behandeling van het wetsvoorstel duurde langer dan gepland, waardoor de ingangsdatum van de wet is uitgesteld van 1 januari naar 1 juli 2023. De datum waarop alle pensioenregelingen moeten voldoen aan de nieuwe pensioenwet is opgeschoven naar 1 januari 2028.
Uitvoerend bestuurder José Claus: “PNO Media streeft naar een overstap op 1 januari 2026. De transitie naar een nieuw stelsel vraagt een grote inspanning van de sociale partners in de creatieve en digitale sector, de bij PNO Media aangesloten organisaties en het fonds zelf. PNO Media heeft in 2022 informatiebijeenkomsten georganiseerd over de besluiten die betrokken partijen de komende jaren moeten nemen, zoals het soort pensioencontract, de premie en de pensioenambitie. Over enkele onderwerpen hebben zowel het bestuur als sociale partners de eerste voorlopige besluiten genomen.
In 2023 gaat dit proces verder en leiden tot een verdere uitwerking van alle onderdelen van de nieuwe pensioenregelingen. Werknemers en gepensioneerden met een pensioen bij PNO Media worden hierover bijgepraat tijdens een webinar op donderdag 6 juli.”

Premies en kosten zijn gestegen

De gemiddelde fondsbrede premie als percentage van de salarissom is in 2022 gestegen van 17,4% naar 17,8%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het gemiddeld ouder worden van het deelnemersbestand en de toepassing van de nieuwe arbeidsongeschiktheidskansen. De basis van het premiebeleid blijft in 2023 gehandhaafd en de premies zijn vergelijkbaar met 2022.
De kosten van het pensioenbeheer stegen naar € 255 per deelnemer (was in 2021: € 250), met name door incidentele kosten als gevolg van de introductie van het nieuwe bestuursmodel en de voorbereidingen op het nieuwe pensioenstelsel.
Uitvoerend bestuurder Orpa Bisschop: “Het bestuur is zich bewust van het relatief hoge niveau van de pensioenbeheerkosten ten opzichte van andere pensioenfondsen. Dit heeft te maken met de schaal, met het vrijwillige karakter van het fonds, met het feit dat PNO Media een breed palet aan regelingen aanbiedt en werknemers en werkgevers de mogelijkheid biedt om persoonlijk contact te onderhouden. Daar staat tegenover dat de kosten van vermogensbeheer daalden uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld belegd vermogen. Van 0,74% in 2021 naar 0,59% in 2022.”

Slecht beleggingsresultaat opgevangen door rendement uit het verleden

PNO Media behaalde in 2022 een totaalrendement van -17,0%. Een dergelijk negatief rendement is ongekend, maar op te vangen door de rendementen die in het verleden zijn behaald. Het gemiddelde rendement in de laatste 10 jaar bedraagt 5,1%.
Voorzitter André Snellen: “Het jaar 2022 gaat de boeken in als een bijzonder slecht beleggingsjaar, met name door de effecten van de oorlog in Oekraïne, de oplopende inflatie en de stijgende rente. Dit was een marktbrede ontwikkeling. Zowel aandelen als vastrentende waarden lieten in 2022 een negatief rendement zien. De stijging van de rente zorgde wel voor een daling van de pensioenverplichtingen en daarmee voor een stijging van de dekkingsgraad.”
Het bestuur besloot in het vierde kwartaal van 2022 om het niveau van de rentehedge te verhogen van 25% naar 32,5%. Ook categorieën zoals bedrijfsobligaties en hypotheken hadden een negatief rendement. De alternatieve beleggingen vastgoed en private equity rendeerden wel positief.
Onder werknemers en gepensioneerden met een pensioen bij het fonds, voerde PNO Media een onderzoek uit naar wat zij van het fonds verwachten op het gebied van economische, sociale en governance (ESG) aspecten in het investeringsbeleid.
Uitvoerend bestuurder Erik Hulshof: “Een deel van de fossiele investeringen wordt afgestoten, op de rest wordt actiever engagement gevoerd waarbij wij duidelijke stappen willen zien gericht op het halen van de doelstellingen van Parijs. Voor het deel van de portefeuille dat wij kunnen meten geldt een scherpe CO2-doelstelling en als eerste stap wordt 3% van de investeringen expliciet gericht op de thema’s klimaat en biodiversiteit.”

Organisatie en governance volgens plan aangepast

Per 1 januari 2023 is voor PNO Media een nieuw bestuursmodel van kracht. Dit is in 2022 voorbereid. Dit bracht verschillende wijzigingen met zich mee in de bestuurlijke structuur. Naast de reguliere bedrijfsvoering en strategie, ging de meeste aandacht van het bestuur in 2022 uit naar de fusie met de eigen uitvoeringsorganisatie en de implementatie van het zogeheten one-tier paritair bestuursmodel.
Orpa Bisschop: “Hiermee is er een duidelijkere scheiding gekomen tussen uitvoering en toezicht. Het uitvoerend bestuur heeft de dagelijkse leiding over het fonds. Een niet-uitvoerend bestuur houdt toezicht daarop. Dit moet leiden tot een grotere wendbaarheid van het fonds, verbeterde bestuurlijke effectiviteit, betere besluitvorming, een duidelijker taakverdeling, kostenverlaging en meer veranderkracht.”
De nieuwe situatie is – volgens plan – gerealiseerd voordat de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel start. Per 1 januari 2023 zijn de fusie en het nieuwe bestuursmodel een feit. Ook zijn er nieuwe bestuursleden aangetrokken.

75-jarig PNO Media kijkt optimistisch vooruit

In 2022 bestond PNO Media 75 jaar, maar het fonds kijkt vooral naar de toekomst. Het bestuur zet in op kostenbeheersing, groei van het aantal deelnemers en verbetering van de efficiëntie van de processen. Groei is een belangrijke doelstelling, mede om de kosten te beheersen, die in 2022 is behaald door groei van medewerkers bij al aangesloten werkgevers en door het aansluiten van nieuwe werkgevers en hun werknemers.
Voorzitter Snellen: “We onderscheiden ons als fonds op een aantal belangrijke punten. We zijn goed thuis in de sector waarvoor we werken, we zijn groot genoeg om solide te zijn en klein genoeg om wendbaar te zijn. Dat geeft ons een goede strategische uitgangspositie voor de komende jaren.”

In het eerste half jaar van 2023 is de financiële situatie van PNO Media verder verbeterd. PNO Media had eind mei een actuele dekkingsgraad van 119,3% en een beleidsdekkingsgraad van 120,2%.

Hoe PNO Media presteerde in 2023 kunt u terugvinden in ons jaarverslag 2022 (pdf).
Om het u makkelijker te maken, hebben we de belangrijkste feiten en cijfers in een video kort voor u op een rij gezet.

Naar het overzicht