Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

PNO Media en fossiele energie: gesprek effectiever dan uitsluiting

Beleggen woensdag 17 november 2021

Enkele pensioenfondsen hebben recent bekend gemaakt dat zij hun beleggingen in fossiele brandstoffen verkopen. Als reden geven zij dat de klimaatverandering zo snel verloopt dat er grotere stappen nodig zijn. PNO Media vindt het effectiever om gesprekken te voeren met bedrijven die actief zijn in fossiele energie en zijn stem te laten horen op aandeelhoudersvergaderingen. Bij uitsluiting verlies je de mogelijkheid om met bedrijven in gesprek te gaan. 

PNO Media werkt samen met Hermes EOS, een internationale dienstverlener die namens een groot aantal wereldwijde beleggers, zoals pensioenfondsen, gesprekken voert met bedrijven. Dit noemen we 'engagement'. Als na verloop van tijd duidelijk wordt dat de gewenste doelen via engagement met een bedrijf niet worden bereikt, gaat PNO Media over tot het uitsluiten van individuele bedrijven die actief zijn in fossiele energie.

Fossiele energie helaas nog nodig en bedrijven spelen rol in transitie

De productieprocessen voor veel dagelijks benodigde goederen blijven de komende decennia deels afhankelijk van fossiele energie. Voorbeelden zijn de productie van kunststoffen, kleding, medische apparatuur en bepaalde medicijnen. Alternatieve energiebronnen kunnen nog niet de energie leveren die burgers en bedrijven nodig hebben, hoewel hun belang sterk groeit. Naar verwachting kan de helft van alle benodigde energie in 2035 worden opgewekt uit hernieuwbare bronnen (bron: McKinsey, Global Energy Perspective 2021, januari 2021).
Veel bestaande energiebedrijven verschuiven geleidelijk een steeds groter deel van de productie naar schone energie. Daarmee vormen zij niet alleen onderdeel van het klimaatprobleem, maar dragen ze ook bij aan de oplossing. Zij hebben bovendien vaak meer middelen voor onderzoek en ontwikkeling van innovatieve productiemethodes dan startende bedrijven in duurzame energie.

Uitsluiting leidt tot financiering door andere partijen

Als PNO Media bedrijven die actief zijn in fossiele energie uitsluit en de aandelen daarin verkoopt, komen die in de handen van andere beleggers. Het is de vraag of deze nieuwe aandeelhouders, net als PNO Media, een duurzaamheidsbeleid hebben waarin het tegengaan van klimaatverandering een belangrijk doel is. Het uitsluiten van bedrijven is alleen een effectief instrument als een heel groot deel van de beleggers dit gebruikt bij niet-duurzame bedrijven. In dat geval wordt het voor een bedrijf moeilijker om kapitaal aan te trekken en wordt de financiering van de bedrijfsactiviteiten duurder. Onderzoek toont aan dat er vooralsnog geen effect zichtbaar is van hogere financieringskosten in niet-duurzame sectoren (bron: Robeco).

Voorbeelden van engagement/stemmen bij fossiele energiebedrijven

Shell heeft CO2 emissie-doel aangescherpt
In mei van dit jaar stemde PNO Media tijdens de aandeelhoudersvergadering van Shell vóór een aandeelhoudersresolutie van actiegroep Follow This. Hierin wordt Shell gemaand zijn CO2-uitstoot sneller te verminderen en een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen in het Klimaatakkoord van Parijs. Inmiddels heeft Shell zijn CO2-doelen aangescherpt en streeft het bedrijf naar een halvering van de uitstoot van zijn eigen productieprocessen voor 2030. De gesprekken met Shell blijven doorgaan om de CO2-uitstoot verder terug te brengen.

Spaanse Repsol streeft naar nul-emissie in 2050
Hermes EOS voert, mede namens PNO Media, engagement met het Spaanse energiebedrijf Repsol. De focus ligt op het halen van de klimaatdoelstellingen van het Parijs-akkoord, op een hogere CO2-prijs bij investeringsbeslissingen en rapportering over de CO2-intensiteit. Repsol investeert inmiddels fors in hernieuwbare energie en heeft zich als eerste olie- en gasbedrijf vastgelegd op een netto-nul-emissie-doel. Daarmee is het bedrijf een voorbeeld voor de hele olie- en gassector.

Climate Action 100+: samenwerking met andere beleggers voor klimaat
Via Hermes EOS neemt PNO Media deel aan Climate Action 100+ (CA100+): een groot aantal beleggers werkt hierin sinds december 2017 samen om via intensieve engagement veranderingen tot stand te brengen bij de 167 bedrijven die wereldwijd de meeste broeikasgassen uitstoten . Hiertoe behoren bedrijven als BP, Chevron, Exxon Mobil en Gazprom. De engagements hebben soms een lange doorlooptijd maar zijn wel degelijk van belang om een verandering teweeg te brengen.

Zo is er met BP een meerjarige engagement gevoerd die als doel heeft om BP te bewegen naar een nul-emissie in 2050. De gesprekken met BP zijn vanaf 2018 geïntensiveerd. Aandeelhouders maakten zich al langer zorgen over of de groeistrategie van het bedrijf past bij de doelen die zijn gesteld in het Parijs-akkoord. In samenwerking met BP is vervolgens een aandeelhoudersresolutie opgesteld met een tijdpad en eenduidige klimaatdoelen. Deze resolutie werd aangenomen tijdens de aandeelhoudersvergadering in 2019. In de aandeelhoudersvergadering van 2020 drongen aandeelhouders aan op meer realistische veronderstellingen van toekomstige olie- en gasprijzen in de klimaatstrategie van BP. Het bedrijf stelde naar aanleiding daarvan zijn plannen bij. Inmiddels heeft BP zich vastgelegd op een nul-emissie-doel voor 2050. De engagement met BP wordt voortgezet om er op toe te zien dat het bedrijf zich houdt aan zijn eigen klimaatdoelstellingen.

Gesprekken met beleidsmakers en sectororganisaties
Hermes EOS richt zich, mede namens PNO Media, ook op engagement met beleidsmakers en sectororganisaties om de overgang naar een nul-emissie-economie te bevorderen. Zo hebben banken via hun financieringsbeleid een machtige positie om de energietransitie te stimuleren en de ergste gevolgen van klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit te voorkomen. Daarom heeft Hermes EOS, voorafgaand aan de klimaattop in Glasgow, campagne gevoerd bij 68 banken, waaronder ING, Deutsche Bank en JP Morgan Chase. Dit gebeurde in samenwerking met de actiegroep ShareAction en 115 andere beleggers. In de campagne is er bij de banken op aangedrongen om via hun financieringsbeleid de klimaat- en biodiversiteitstrategieën bij bedrijven te stimuleren.

Dit zijn enkele voorbeelden die PNO Media sterken in het besluit om in gesprek te blijven met bedrijven die actief zijn in fossiele energie. Wij vinden het effectiever om onze stem te laten horen op aandeelhoudersvergaderingen en hun gedrag zo te veranderen dat een bijdrage wordt geleverd aan de klimaatdoelstellingen die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.

Op onze website kun je meer lezen over hoe wij verantwoord beleggen.

Naar het overzicht