Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

PNO Media publiceert jaarverslag 2021

Actueel Financieel vrijdag 24 juni 2022

De beleidsdekkingsgraad van PNO Media steeg in 2021 van 90,4% naar 104,6%. De beleggingsportefeuille liet met een totaalrendement van 9,6% goede resultaten zien. Het nieuwe pensioenstelsel, dat dit jaar verder vorm kreeg, gaat een grote verandering betekenen voor het fonds, onze sociale partners, werkgevers en deelnemers.

PNO Media maakte zelf ook een belangrijke ontwikkeling door; we besloten tot een fusie met uitvoeringsorganisatie MPD en de invoering van een nieuw bestuursmodel dat beter past bij de nieuwe strategie van het fonds.

Financiële positie sterk verbeterd

De beleidsdekkingsgraad eindigde op 104,6%, ofwel boven de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2%. De actuele dekkingsgraad nam in 2021 toe van 95,4% naar 111,4%. Met deze dekkingsgraad – en de financiële ontwikkelingen in 2022 – komt de mogelijkheid van indexatie dichterbij.

Positief totaalrendement van 9,6%

In 2021 herstelden de financiële markten zich ten opzichte van 2020. Met name de aandelenmarkten deden het goed. Op vastrentende waarden werd een zeer beperkt rendement behaald, met name doordat de risicovrije rente daalde. De alternatieve beleggingen deden het zeer goed, met private equity als uitschieter met 32,6% rendement. Het actieve beleggingsbeleid bleek gunstig, met een outperformance op de totale portefeuille van +1,9%.

Naar een nieuw pensioenstelsel

Het is de bedoeling dat de Wet toekomst pensioenen per 1 januari 2023 van kracht wordt en dat alle pensioenregelingen uiterlijk op 1 januari 2027 beschikbare premieregelingen zijn op basis van lifecyclebeleggen. Deze transitie naar een nieuw stelsel vraagt een grote inspanning van sociale partners, bij PNO Media aangesloten organisaties en het fonds zelf. PNO Media organiseerde in 2021 informatiebijeenkomsten voor de betrokken partijen die besluiten in dit kader dienen te nemen.

Nieuwe strategie 2021-2025

De veranderingen in de wereld om ons heen laten ons kritisch naar onszelf kijken. Juist nu staan sociale partners en werkgevers voor belangrijke keuzes. Als zelfstandig fonds hebben we veel aandacht voor onze klanten om hen optimaal te begeleiden naar het nieuwe pensioenstelsel. Onze 75 jaar ervaring met de creatieve en digitale sector, komt daarbij van pas. We zetten in op groei, leveren kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en houden een sterke focus op kostenbeheersing.

Fusie met uitvoeringsorganisatie MPD

Nadat we in de afgelopen jaren steeds nauwer met MPD zijn gaan samenwerken, hebben we de intentie uitgesproken om de organisaties van PNO Media en MPD vanaf 1 januari 2023 te integreren. Dit maakt ons effectiever in de aansturing doordat de besluitvorming over minder schijven loopt. Ook kunnen we efficiënter werken en dus op termijn kosten besparen. We werken aan de realisatie van de fusie die als streefdatum 1 januari 2023 heeft. Deze beslissing vloeit voort uit de nieuwe strategie.

PNO Media krijgt een one-tier paritair bestuursmodel

In het bestuur krijgen zowel uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders zitting. Samen worden zij verantwoordelijk voor het beleid van het fonds. De uitvoerende bestuurders versterken de kennis in het bestuur en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. De niet-uitvoerende bestuurders houden hierop toezicht. In het niet-uitvoerende deel worden alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd: 3 bestuurders namens werkgeversorganisaties, 3 namens werknemersorganisaties en 1 namens pensioengerechtigden. 

In het eerste half jaar van 2022 is de financiële situatie van PNO Media verder verbeterd. PNO Media had eind mei 2022 een actuele dekkingsgraad van 124,9% en een beleidsdekkingsgraad van 110,7%.

Hoe PNO Media presteerde in 2022 kunt u terugvinden in ons jaarverslag 2021.

Om het u makkelijker te maken, hebben we de belangrijkste feiten en cijfers in een video kort voor u op een rij gezet.

Naar het overzicht