Bel ons op: 035 702 34 56

Indexatie over 2021 en 2022

Sinds 2022 heeft PNO Media de pensioenen kunnen verhogen:

  • op 1 augustus 2022 met 2,57%;
  • op 1 januari 2023 met 13,58%.

Op weg naar een nieuw pensioenstelsel

De Wet toekomst pensioenen is op 1 juli 2023 van kracht geworden. Deze wet leidt tot een nieuw pensioenstelsel. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen in Nederland zijn aangepast aan het nieuwe pensioenstelsel. In dat stelsel wordt het eenvoudiger om de pensioenen te verhogen, maar ook te verlagen. Het pensioen wordt dus meer afhankelijk van de ontwikkeling van de economie en financiële markten. Zover is het nu nog niet. Toch heeft de Tweede Kamer besloten de wettelijke regels voor indexatie tijdelijk te versoepelen. De versoepeling gold voor indexatiebesluiten genomen tussen 1 juli 2022 en de ingang van de Wet toekomst pensioenen op 1 juli 2023.

Er gelden voorwaarden voor de versoepeling

Die versoepeling hield in dat pensioenfondsen de pensioenen over 2021 en 2022 konden indexeren vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105%, in plaats van de huidige grens van 110%. Hieraan zijn door de wetgever wel voorwaarden verbonden; zo mocht indexeren vanaf 105% alleen als de 'sociale partners', de vertegenwoordigers van de bij ons aangesloten werkgevers en werknemers, bereid zijn om alle pensioenen in het oude pensioenstelsel mee te nemen naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit heet ‘invaren’. Onze sociale partners hebben de intentie uitgesproken om in te varen. Daardoor mocht PNO Media de soepelere regels toepassen in zijn besluitvorming over indexatie.

Indexatie is niet hoger dan de inflatie

Er golden wel grenzen aan de toe te kennen indexatie. Zo mocht de indexatie niet meer bedragen dan de inflatie over de periode waarover indexatie plaatsvond. De indexatie die op 1 augustus 2022 is toegekend over 2021 bedroeg bijvoorbeeld 2,57%. We mochten toen niet meer indexeren dan dat. De regels voor het toekennen van inhaalindexatie zijn niet versoepeld. We mochten dus geen indexatie over de inflatie in voorgaande jaren toekennen.

In onderstaande tabel staat meer informatie over de toegekende indexatie over 2021 en 2022, waarmee alle pensioenen1)  werden verhoogd:

 Indexatiebesluit over 2022 2021
 Datum indexatie  1 januari 2023  1 augustus 2022
 Hoogte indexatie  13,58%  2,57%
 Indexatie over opgebouwde rechten en aanspraken  Op 31 december 2022  Op 31 december 2021
 Prijsinflatie (maximale indexatie)  17,16%  2,57%
 Periode prijsinflatie  september 2021 – september 2022

september 2020 – september 2021

Alle belangen afwegen bij besluitvorming

Het indexeren van de pensioenen is in het belang van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Zonder indexatie neemt de koopkracht van het (toekomstige) pensioen van iedereen af. Bij elk besluit over indexatie weegt het bestuur de belangen van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zorgvuldig en evenwichtig af. 

Effect van de verhoging voor jong en oud

Om een goed en evenwichtig besluit te kunnen nemen, berekenden wij het effect van de verhoging op de pensioenen voor alle belanghebbenden. Uit deze berekeningen is voor beide indexaties gebleken dat door de verhoging gepensioneerden er het meest op vooruitgaan. Voor oudere (nog niet gepensioneerde) deelnemers is het effect van de verhoging neutraal. Voor jongere deelnemers zou het uitstellen van de pensioenverhoging tot een later moment gunstiger zijn, omdat dan de pensioenuitkeringen niet hoger worden en het fonds dus minder hoeft uit te betalen.

In onderstaande grafieken is het effect op het verwachte pensioenresultaat voor verschillende leeftijden weergegeven.

Effect van de indexatie per 1 januari 2023

indexatie-pno-media-per-01-01-2023.jpg

Effect van de indexatie per 1 augustus 2022

indexatie-pno-media-per-01-08-2022.jpg

Geen belemmering voor overgang naar nieuw pensioenstelsel

Door de pensioenverhogingen nu, is er straks bij de invoering van de nieuwe pensioenregeling minder geld beschikbaar om maatregelen te nemen die de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zouden kunnen versoepelen. Het bestuur heeft ook hier goed naar gekeken. Daarom is de indexatie per 1 januari 2023 lager vastgesteld dan de maximaal mogelijke indexatie. Uitgaande van de financiële gezondheid van PNO Media op het moment van de besluitvorming stond de toekenning van de pensioenverhogingen van 2,57% per 1  augustus 2022 en van 13,58% per 1  januari 2023 de overgang naar het nieuwe pensioenstelstel naar verwachting niet in de weg. 

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de verhoging? Of over de afwegingen die ons bestuur daarbij maakte? Vraag dan de uitgebreide onderbouwingen van de besluitvorming over de indexaties bij ons op.

1) met uitzondering van de pensioenkapitalen van de PNO DC life cycle regeling en van de PNO Netto Pensioenregeling. 

Informatie volgt via onze e-nieuwsbrief

Iedereen die op 31 december 2022 een ingegaan pensioen had bij PNO Media heeft in januari 2023 een uitkeringsspecificatie ontvangen met daarop het nieuwe maandrecht inclusief een korte toelichting.

Over besluiten van het bestuur van PNO Media tot indexatie of andere belangrijke zaken met betrekking tot uw pensioen, informeren wij u zo snel mogelijk via onze maandelijkse e-nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen, meldt u dan via MijnPNO hiervoor aan.

MijnPNO

Het laatste nieuws

Belangrijk bericht: Mogelijk datalek bij leverancier door ransomware-aanval

Actueel donderdag 23 mei 2024

Recent is een leverancier van PNO Media het slachtoffer geworden van een ransomware-aanval. Hierdoor is mogelijk een datalek ontstaan. Dit …

Bekijk bericht

Vakantiegeld: Wat u kunt verwachten in 2024

Actueel woensdag 15 mei 2024

Met het oog op de zomer plannen velen van ons een welverdiende vakantie. U vraagt …

Bekijk bericht

Veel gedoe over pensioenleeftijd

Actueel woensdag 15 mei 2024

En dat snappen wij heel goed. Want de leeftijd waarop u AOW ontvangt van de …

Bekijk bericht

Praat mee over je pensioen in het VO

Verantwoordingsorgaan maandag 13 mei 2024

Wil jij de werknemers of gepensioneerden vertegenwoordigen in PNO Media en het gesprek aangaan met …

Bekijk bericht