Bestuur

PNO Media heeft een fondsbestuur met een omgekeerd gemengd model. In het bestuur zijn vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigd. Het fondsbestuur bestaat uit het uitvoerend bestuur (verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de fondsorganisatie) en het niet-uitvoerend bestuur (verantwoordelijk voor het toezicht op het uitvoerend bestuur).

Samenstelling

Het fondsbestuur van PNO Media bestaat uit:

 • een onafhankelijke voorzitter;
 • 3 uitvoerend bestuurders met ieder een eigen specialisme;
 • 7 niet-uitvoerend bestuurders die zijn benoemd door de sociale partners (vakbonden, werkgeversorganisaties en het verantwoordingsorgaan).

De onafhankelijk voorzitter maakt deel uit van het bestuur en heeft ook stemrecht. Hij is zowel voorzitter van het fondsbestuur als van het niet-uitvoerend bestuur.

Rol van bestuurders

De uitvoerend bestuurders sturen het fonds operationeel aan. Zij beschikken vooral over vakinhoudelijke kennis, ervaring en competenties die voor de dagelijkse aansturing van het fonds nodig zijn. Zij vertegenwoordigen geen belanghebbenden en zijn daarmee objectief. De pariteit (een evenwichtige vertegenwoordiging van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden) is een van de sterke punten van het omgekeerd gemengd bestuursmodel en ligt bij het niet-uitvoerende deel van het bestuur. De niet-uitvoerende bestuurders hebben naast hun rol van algemeen bestuurder vooral een toezichthoudende functie. Zij zijn voorgedragen door organisaties aan werknemerszijde, werkgeverszijde en van pensioengerechtigden.

Verantwoordelijkheden

Het bestuur is verantwoordelijk voor de wijziging en vaststelling van de statuten, reglementen en overeenkomsten van PNO Media. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor het financieel beleid, waaronder het risicobeleid en het beleggingsbeleid van het fonds. Het bestuur stelt de pensioenpremie en indexatie vast. Verder is het bestuur ervoor verantwoordelijk dat de uitvoeringsorganisatie de pensioenregelingen goed uitvoert.

Werken met portefeuilles

Het fondsbestuur van PNO Media werkt met portefeuilles. Een verdeling van de portefeuilles onder de bestuurders zorgt voor een goede werklastverdeling, focus en kwaliteit. De beleidsvoorbereiding en de verantwoordelijkheid voor verschillende risico’ zijn duidelijk belegd.

In de portefeuilles hebben uitvoerende bestuurders en niet-uitvoerende bestuurders verschillende rollen:

 • De uitvoerende bestuurders voeren voor het betreffende onderwerp het beleid uit en sturen uitbestedingspartijen aan.
 • De niet-uitvoerende bestuurders houden toezicht op de uitvoering door de uitvoerend bestuuders, zijn raadgevend en hebben een klankbordfunctie.

Verdeling portefeuilles

Per portefeuille is 1 uitvoerende bestuurder verantwoordelijk voor de uitvoering en zijn 2 niet-uitvoerende bestuurders verantwoordelijk voor het toezicht.

Samenstelling

Uitvoerend bestuur

 • José Claus (voorzitter)
 • Erik Hulshof
 • Orpa Bisschop

Niet-uitvoerend bestuur

 • André Snellen (voorzitter)

 • Lucas Goes (plv. voorzitter)

 • Corhilde van Beijeren Bergen en Henegouwen
 • Geert Hofman

 • Jacqueline van Leeuwen

 • Hugo Nieuwenhuijse

 • Eric Rutgers
 • Madelon van Waart

Het laatste nieuws

Dekkingsgraad januari 114,9%.

Financieel donderdag 15 februari 2024

PNO Media had eind januari een actuele dekkingsgraad van 114,9%, en een beleidsdekkingsgraad van 119,2%.

Bekijk bericht

Onze strijd tegen 'forever chemicals'

Beleggen maandag 12 februari 2024

De ophoping van schadelijke chemicaliën in het milieu vormt een ernstig risico voor dieren in …

Bekijk bericht

Werkgevers geven PNO Media een 7,3

Actueel vrijdag 9 februari 2024

De bij ons aangesloten werkgevers beoordelen PNO Media gemiddeld met een 7,3. Dat blijkt uit …

Bekijk bericht

PNO Media verhoogt de pensioenen met 3,15%

Financieel woensdag 13 december 2023

Het bestuur van pensioenfonds PNO Media heeft besloten de pensioenen met terugwerkende kracht per 1 …

Bekijk bericht