Bel ons op: 035 702 34 56

Wat is en wat doet de Pensioenraad?

Bij PNO Media aangesloten organisaties kunnen hun pensioenregeling in een cao hebben vastgelegd of zelf met hun OR een eigen regeling hebben afgesproken. De aangesloten organisaties die niet onder een cao vallen en geen eigen regeling hebben afgesloten, worden vertegenwoordigd door de pensioenraad. De Pensioenraad bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij PNO Media. De raad is in 2014 in het leven geroepen door het bestuur van PNO Media.

Sindsdien fungeert het als onafhankelijk overlegorgaan voor alle pensioenzaken waarin werkgevers en werknemers beslissingsbevoegd zijn of gekend moeten worden. Het gaat dan vooral over mogelijke of noodzakelijke aanpassingen van de pensioenovereenkomsten. Daarnaast overlegt het fondsbestuur met de raad over bijvoorbeeld welke risico's gelopen mogen worden in het beleggingsbeleid. Besluiten van de Pensioenraad zijn bindend voor de werkgevers die zij vertegenwoordigt.

Samenstelling

De Pensioenraad bestaat uit maximaal 8 leden van werkgeverszijde en 8 leden van werknemerszijde. De leden worden voorgedragen door de Werkgeversvereniging voor de Media en door drie werknemersorganisaties, FNV, CNV Vakmensen en NVJ. De raad kent een onafhankelijk voorzitter, die door de Pensioenraad wordt benoemd. Dit zijn de leden op dit moment.

Besluitvorming rond nieuwe pensioenregeling 

De Pensioenraad vervult een cruciale rol bij de transitie naar een nieuw pensioencontract. Alle pensioenregelingen van PNO Media moeten vóór uiterlijk 1 januari 2027 worden aangepast aan de nieuwe pensioenwet. De wet voorziet in 2 soorten contracten: de Solidaire Premieregeling en de Flexibele Premieregeling

 De Pensioenraad is bevoegd om de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel namens de bedrijven die zij vertegenwoordigt uit te voeren. De Pensioenraad zal daarbij onder andere keuzes maken over:

  • het soort pensioencontract, oftewel de pensioenregeling waaraan een bedrijf gaat deelnemen (de solidaire of de flexibele premieregeling);
  • de inhoud van de pensioenregeling (zoals: wat is wel/niet verzekerd en de hoogte van het nabestaandenpensioen);
  • de hoogte van de premie die werkgevers en werknemers samen betalen;
  • hoe de overstap naar de nieuwe pensioenregeling geregeld wordt, ook voor de bestaande pensioenaanspraken (het zogeheten ‘invaren’).

Of en hoe pensioenaanspraken worden ingevaren in de nieuwe pensioenregeling wordt vastgelegd in een transitieplan. Elke werkgever is verplicht om een transitieplan op te stellen. De Pensioenraad levert een gestandaardiseerd voorstel voor het transitieplan en stelt dit vast.

Om verantwoord over deze zaken te kunnen besluiten, nemen de leden van de raad deel aan uitgebreide scholingssessies. Voordat de raad definitieve besluiten neemt, zal ze proberen een goed beeld te krijgen van de opvattingen die in de achterban leven.

Vragen?

Neem gerust contact op via e-mail of telefonisch 035 702 34 20.

Relevante onderwerpen

Leden Pensioenraad