Bel ons op: 035 702 34 56

Voorkeur pensioenregeling

De Pensioenraad heeft zich de afgelopen maanden uitvoerig laten voorlichten over de verschillen tussen de 2 soorten pensioenregelingen in het nieuwe pensioenstelsel. De Pensioenraad komt tot de voorlopige conclusie dat de solidaire premieregeling het beste aansluit bij de huidige DB-regelingen (defined benefit/middelloonregelingen) en mogelijk ook bij de huidige DC-regeling (defined contribution) die PNO Media uitvoert. In de komende maanden informeert en raadpleegt de Pensioenraad de werkgevers en werknemers die zij vertegenwoordigt. Verdere invulling en definitieve besluitvorming volgt naar verwachting in 2023.

Waarom heeft Pensioenraad voorlopige voorkeur voor de solidaire premieregeling? 

1. Relatie premie en ambitie sterker

In de solidaire premieregeling blijft er een duidelijke relatie bestaan tussen premie en ambitie, waardoor voor deelnemers duidelijk is wat ze van de regeling kunnen verwachten. De hoogte van het uiteindelijke pensioen staat niet vast omdat het een premieregeling is, maar het afspreken van een ambitie geeft een deelnemer meer inzicht in de waarde van de pensioentoezegging van de werkgever.

2. Hoger verwacht pensioenresultaat

Het verwachte pensioenniveau in de solidaire premieregeling kan bij voldoende risicobereidheid hoger zijn dan in de flexibele premieregeling. Door collectief beleggen kan er aan jongeren meer rendement worden toegedeeld dan bij een individuele beleggingsmix het geval zou zijn. Door meer rendement groeit het persoonlijke pensioenvermogen sneller aan en resulteert een naar verwachting hoger pensioen. Dit hogere risicoprofiel gaat gepaard met een grotere spreiding tussen het verwachte pensioen en het pensioen in slechte of juist goede omstandigheden.

De hoogte van het pensioen is in een premieregeling onzekerder. Doordat het totaal aan persoonlijke pensioenvermogens collectief wordt belegd, is er meer ruimte om in illiquide beleggingen te beleggen dan in de flexibele premieregeling. Dit verbetert de rendements-risicoverhouding van de totale beleggingsportefeuille.

3. Meer risicodeling

Een verplicht onderdeel van de solidaire premieregeling is de solidariteitsreserve. Deze reserve maakt het mogelijk om risico’s te delen en/of uitkeringen te stabiliseren bij financiële schokken. De precieze invulling moet nog worden uitgewerkt, maar de mogelijkheid om risico’s te blijven delen, is een waardevolle eigenschap van deze regeling. De solidaire premieregeling biedt ook verschillende mogelijkheden om het macro langlevenrisico met elkaar te delen. Dit is het risico dat de levensverwachting van alle (gewezen) deelnemers en uitkeringsgerechtigden toe- of afneemt. De toe- of afname kan per leeftijdscohort verschillen. Door deling van dit risico kunnen wij de gevolgen gelijkmatiger verdelen. Dit leidt tot een stabieler (verwacht) pensioen.

In het nieuwe pensioenstelsel alleen premieregelingen

Het Nederlandse pensioenstelsel wijzigt. Uitkeringsovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld de middelloonregeling bij PNO Media, verdwijnen, Het nieuwe pensioenstelsel biedt alleen premieregelingen. We gaan van pensioen waarbij de pensioenuitkering het uitgangspunt is (middelloon) naar pensioen waarbij de premie de basis is voor een pensioenkapitaal (beschikbare premie).

De premie die werkgevers en werknemers samen inleggen wordt belegd, net als nu. Zo bouwt de werknemer een kapitaal op waaruit hij of zij bij pensionering een maandelijkse uitkering gaat ontvangen. Die waarde (uitkering) kan hoger, gelijk of lager uitvallen dan in de huidige pensioenregeling afhankelijk van het beleggingsresultaat. Het pensioen is straks beweeglijker; het gaat eerder omhoog als het economisch beter gaat en eerder omlaag als het economisch slechter gaat.
Klik hier voor meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel.

Overeenkomsten solidaire - en flexibele premieregeling

 • De 2 regelingen lijken op elkaar. Het zijn beide premie-overeenkomsten waarbij de premie voor een aantal jaar (minimaal 5) vastligt.
 • In beide regelingen bouwt de deelnemer een eigen pensioenvermogen op, de aangroei is afhankelijk van de ingelegde premie en het rendement op beleggingen.
 • In beide gevallen wordt het beleggingsrisico dat een deelnemer loopt kleiner naarmate de pensioendatum dichterbij komt. 

Verschillen tussen de solidaire- en de flexibele premieregeling

 • In de solidaire premieregeling wordt niet alleen een premie vastgesteld, maar ook een ambitie geformuleerd. (Wat kan een werknemer aan pensioen verwachten?) De premie moet in overeenstemming zijn met de geformuleerde ambitie.  
 • In de solidaire premieregeling krijgen met name jongeren meer ruimte om rendementsgericht te beleggen. Hier kleeft dan wel een hoger risico aanvast dat het resultaat kan tegenvallen. 
 • De solidaire premieregeling heeft een verplichte solidariteitsreserve. Deze reserve maakt het mogelijk om het beleggingsrisico te dempen, om uitkeringen te stabiliseren bij financiële schokken en risico's meer met elkaar te delen zoals nu ook in de middelloonregelingen het geval is. 
  De precieze invulling en toepassing van de solidariteitsreserve wordt nog uitgewerkt.
 • In de flexibele premieregling is een reserve (risicodelingsreserve) optioneel. PNO Media beoogt deze regeling zonder de risicodelingsreserve aan te bieden om de 2 regelingen echt onderscheidend te laten zijn. 
 • De flexibele premieregeling biedt meer individuele keuzevrijheid voor deelnemers doordat zij een beleggingsprofiel kunnen kiezen. Zo kunnen zij iets meer of iets minder beleggingsrisico lopen. De Pensioenraad signaleert dat de meeste mensen die nu in een DC-regeling deelnemen, geen keuze maken voor een ander beleggingsprofiel. De behoefte aan keuze lijkt beperkt.
 • Volgens de wet biedt de flexibele premieregeling deelnemers de keuze voor een variabel of vast pensioen. PNO Media beoogt beide regelingen (dus ook de flexibele premieregeling) met variabele uitkering aan te bieden. Deelnemers die in de flexibele premieregeling toch een vaste uitkering willen, kunnen die aankopen bij een verzekeraar.

Contact

Heeft u vragen of suggesties voor de Pensioenraad? Neem contact op via pensioenraad@pnomedia.nl of via T 035 702 34 80.