Veelgestelde vragen over het verhogen van de pensioenen door PNO Media

De pensioenen bij PNO Media van iedereen die werkt of pensioen ontvangt, zijn per 1 januari 2023 verhoogd met 13,58%.
Op 1 augustus 2022 verhoogden wij de pensioenen met 2,57%. De verhogingen zijn goed nieuws. Toch zijn er ook vragen. We hebben de vragen die vaak aan ons gesteld worden voor u op een rijtje gezet.

Met hoeveel procent verhoogt PNO Media mijn pensioen?

De uitkeringen van pensioengerechtigden en de opgebouwde pensioenen van werkenden zijn per 1 januari 2023 met 13,58% verhoogd.

Waarom is gekozen voor een verhoging (indexatie) van 13,58% per 1 januari 2023?

De hoogte van de indexatie hangt af van de gemiddelde prijsstijging (inflatie) in een jaar. De maatstaf die PNO Media gebruikt is de inflatie volgens het CBS in de periode september van het vorige jaar tot september van dit jaar. De prijsstijging was toen 17,16%. Dat is de maximale verhoging die we per 1 januari 2023, binnen de aangepaste regels kunnen geven. Door de hoge inflatie, de jarenlange niet toegekende indexatie en de huidige financiële positie van PNO Media, vond het bestuur dat het minimaal een verhoging van 10% moest toekennen. Het bestuur wilde ook ná indexatie uitkomen op een dekkingsgraad van ongeveer 115%. Daarbij paste - op het moment van besluitvorming - een verhoging van 13,58%.

Worden alle pensioenen verhoogd?

Ja, als het bestuur besluit tot indexatie, dan worden alle pensioenen verhoogd. Dit geldt voor iedereen die een uitkering krijgt van PNO Media. Maar ook de pensioenen van werkenden worden verhoogd. Enige uitzondering is als u deelneemt aan de PNO DC life cycle-regeling of de PNO Netto Pensioenregeling. Dan bouwt u pensioenkapitaal bij ons op. Dat pensioen is niet afhankelijk van de dekkingsgraad. Dit betekent dat we uw pensioenkapitaal niet verhogen. Andersom verlagen we uw pensioenkapitaal ook niet als de dekkingsgraad te laag is. Uw pensioenkapitaal stijgt door het bedrag dat u samen met uw werkgever betaalt en door het beleggingsrendement op uw pensioenkapitaal. Kochten wij al pensioen in van uw opgebouwde pensioenkapitaal of krijgt u al een pensioenuitkering van ons uit dat pensioenkapitaal? Dat pensioen wordt wel verhoogd.

In hoeverre maakt de verhoging per 1 januari 2023 de in 2022 gestegen prijzen goed?

Deze verhoging van 13,58% gaat over de prijsstijgingen in 2022. De inflatie in de periode september 2021 – september 2022 was volgens onze maatstaf 17,16%. Het deel van de inflatie waarover wij geen indexatie toekennen, voegen wij toe aan de indexatieachterstand. De geregistreerde indexatieachterstand neemt daardoor toe tot maximaal 24,94%. De verhoging van 2,57% per 1 augustus 2022 gaf volledige compensatie voor de inflatie over de periode september 2020 – september 2021.

Is de verhoging per 1 januari 2023 eenmalig of structureel?

De pensioenen worden structureel verhoogd met 13,58%. Dus ook de toekomstige uitkeringen van pensioengerechtigden zullen 13,58% hoger zijn. Of de pensioenen per 1 januari 2024 wederom kunnen worden verhoogd is echter niet zeker. Het bestuur besluit daar in het vierde kwartaal van 2023 over.

Komt de verhoging per 1 januari 2023 bovenop de indexatie die per 1 augustus 2022 is toegekend?

Ja. Op 1 augustus 2022 zijn alle pensioenen verhoogd met 2,57%. Per 1 januari 2023 worden alle pensioenen met 13,58% verhoogd. Uitgangspunt voor de verhoging is uw pensioen op 31 december 2022, dus inclusief de verhoging van 1 augustus.

Profiteert iedereen evenveel van de verhoging van de pensioenen per 1 januari 2023?

Bij het besluit over indexatie per 1 januari 2023 heeft het bestuur van PNO Media de belangen van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zorgvuldig afgewogen. De dekkingsgraad wordt lager door de toegekende verhoging. Dat zorgt voor minder ruimte voor toekomstige verhogingen van de pensioenen en heeft invloed op het pensioenresultaat; een maatstaf voor de mate waarin het pensioen over de hele levensduur meegroeit met de inflatie. PNO Media heeft 10.000 mogelijke toekomstscenario’s doorgerekend. Daaruit blijkt dat gepensioneerden er door de verhoging per 1 januari 2023 het meest op vooruitgaan. Voor werkenden jonger dan 60 jaar is het op lange termijn verwachte pensioenresultaat iets lager dan dat het naar verwachting zou zijn bij een lagere indexatie. Voor hen zou het iets gunstiger zijn om de pensioenverhoging uit te stellen, omdat dan de verhoging die nu aan deelnemers ouder dan 60 is toegekend, voor hen beschikbaar blijft. Het bestuur heeft dit effect evenwichtig afgewogen voor alle belanghebbenden.
Wie meer over dit generatie-effect van de pensioenverhoging wil weten, kan de ‘Onderbouwing bestuursbesluit toekennen indexatie per 1 januari 2023’ bij ons opvragen. Neem hiervoor contact met ons op.

Wat heeft de verhoging per 1 januari 2023 te maken met het nieuwe pensioenstelsel?

In het nieuwe pensioenstelsel bewegen pensioenen sneller mee met economische ontwikkelingen. Vanuit de samenleving ontstond de wens om tot de ingang van het nieuwe pensioenstelsel ook de pensioenen in het huidige stelsel sneller te verhogen. De Tweede Kamer besloot daarom dat pensioenfondsen dit jaar de pensioenen mogen verhogen als hun beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. Voorheen lag die grens op 110%. De beleidsdekkingsgraad van PNO Media bedroeg op 31 oktober 2022 bijna 119%.

Wat zijn de gevolgen van de extra verhoging voor alle generaties?

PNO Media maakt gebruik van de soepelere regels voor het verhogen van de pensioenen. Die zorgen ervoor dat we de pensioenen extra kunnen verhogen. De dekkingsgraad neemt daardoor meer af dan bij een verhoging zonder gebruikmaking van de soepelere regels (dit zou hebben geleid tot een indexatie van 6,59%). De ruimte om in de toekomst te kunnen indexeren, wordt hierdoor kleiner. Per saldo leidt de extra verhoging tot een beperkte verschuiving tussen verschillende generaties. Om een goed en evenwichtig besluit te kunnen nemen, heeft PNO Media daarom het effect van de extra pensioenverhoging op de (toekomstige) pensioenen van alle generaties berekend. Gepensioneerden gaan er door de verhoging per 1 januari 2023 het meest op vooruit. Voor werkenden jonger dan 60 jaar daalt het verwachte pensioenresultaat met maximaal 0,7% ten opzichte van een niveau van ongeveer 90%. Deze daling is berekend ten opzichte van de situatie dat geen gebruik zou zijn gemaakt van de soepelere regels. In onderstaande grafiek is het gemiddelde pensioenresultaat weergegeven bij de indexatie van 13,58% (de groene lijn) en als er geen gebruik zou zijn gemaakt van de soepelere regels (de zwarte lijn).

afbeelding1.jpg

Uit de grafiek blijkt dat het voordeel voor de ouderen veel groter is dan het nadeel voor de jongeren.
Wie meer over dit generatie-effect van de pensioenverhoging wil weten, kan de ‘Onderbouwing bestuursbesluit toekennen indexatie per 1 januari 2023’ bij ons opvragen. Neem hiervoor contact met ons op.

Gaan de pensioenen van PNO Media ook over naar het nieuwe pensioenstelsel?

Het zijn de sociale partners die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de pensioenregelingen van PNO Media. Het staat nog niet vast of de opgebouwde pensioenen van werkenden en de pensioenen van gepensioneerden overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel (het zogeheten 'invaren'). Kiezen de sociale partners niet voor invaren, dan blijft uw pensioen gewoon staan. Sociale partners hebben het voornemen uitgesproken om de (opgebouwde) pensioenen bij PNO Media over te dragen naar het nieuwe pensioenstelsel.   

Heeft de verhoging gevolgen voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel?

Ja, indexatie heeft effect op de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Dan krijgt iedereen een ander soort pensioenregeling. Door het verhogen van de pensioenen is er bij de overstap in 2026 of 2027 minder geld voor bijvoorbeeld het compenseren van deelnemers die nadeel van zo’n overstap ervaren of het vullen van reserves. Het hiervoor benodigde vermogen is nog niet bepaald. Het bestuur van PNO Media beschouwt een reserve van 15% op dit moment als voldoende. Met een indexatie van 13,58% blijft er op basis van de actuele dekkingsgraad per 31 oktober van 130,6% een buffer over van ongeveer 15%.

Is er nog steeds een kans dat de pensioenen worden verlaagd?

In 2022 vindt er geen pensioenverlaging plaats, de pensioenen zijn juist verhoogd. Het blijft moeilijk te voorspellen wat de financiële positie van PNO Media volgend jaar en in de komende jaren zal zijn. Hoewel de dekkingsgraad nu hoog is, blijft er de komende jaren een kleine kans dat de pensioenen van deelnemers en pensioengerechtigden moeten worden verlaagd.

Waar kan ik mijn hogere pensioen zien?

Vanaf 1 januari 2023 ziet iedereen die werkt het verhoogde pensioen op MijnPNO. Dit is uw persoonlijke online omgeving bij PNO Media. Maar u ziet uw hogere pensioen ook op mijnpensioenoverzicht.nl; daar staan al uw opgebouwde pensioenen (dus ook bij andere pensioenfondsen en verzekeraars) en de AOW bij elkaar. Pensioengerechtigden kunnen hun nieuwe pensioenuitkering zien op hun uitkeringsspecificatie van de maand januari.

Worden de gemiste verhogingen van de afgelopen jaren ingehaald?

Sinds 2008 liet onze financiële situatie het niet toe om de pensioenen te verhogen (indexeren). Per 1 augustus 2022 hebben we de pensioenen met 2,57% verhoogd. Dit was gelijk aan de inflatie over 2021. Over 2021 is er geen sprake van een gemiste verhoging en hoeft er dus niets te worden ingehaald. Per 1 januari 2023 verhogen we de pensioen met 13,58%. Het verschil met de inflatie van 17,16% over 2022 voegen we toe aan de achterstand in indexatie. Onze huidige financiële positie en de strenge regels voor het inhalen van indexatie laten het niet toe om nu ook iets te doen aan de gemiste verhogingen in het verleden.

Wanneer ontvang ik als gepensioneerde een nieuwe specificatie van mijn pensioenuitkering?

Die ontvangt u in januari 2023 via MijnPNO of via de post als wij geen e-mailadres van u hebben.

Heeft de hogere pensioenuitkering gevolgen voor de toeslagen die ik als gepensioneerde ontvang?

Als gepensioneerden een hogere pensioenuitkering van ons ontvangen, stijgt hun inkomen. Dat kan gevolgen hebben voor de huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget of andere uitkeringen. De Belastingdienst of de instantie die de uitkering betaalde, kan dan geld terugvragen. De Belastingdienst kan hierover meer informatie geven.

Het laatste nieuws

Nieuwe PNO Werkgeversportal

Actueel maandag 6 februari 2023

Begin februari is de nieuwe PNO Werkgeversportal gelanceerd. Er is vanaf nu één portal voor zowel DB als DC pensioenregelingen.

Bekijk bericht

Doe mee aan onderzoek over risicobereidheid

Actueel maandag 23 januari 2023

PNO Media doet onderzoek naar de verwachtingen over uw pensioen en de risico's die u …

Bekijk bericht

Premies 2023 nagenoeg gelijk gebleven en wel indexatie

Actueel woensdag 18 januari 2023

De pensioenpremie voor middelloonregelingen bij PNO Media is nagenoeg gelijk gebleven. De gemiddelde pensioenpremie op …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad december 115,9%

Financieel vrijdag 13 januari 2023

PNO Media had december een actuele dekkingsgraad van 115,9%, en een beleidsdekkingsgraad van 121,0% (voorlopige …

Bekijk bericht