Veelgestelde vragen over het verhogen van de pensioenen door PNO Media

De pensioenen bij PNO Media van iedereen die werkt of pensioen ontvangt, zijn per 1 januari 2023 verhoogd met 13,58%. Op 1 augustus 2022 verhoogden wij de pensioenen met 2,57%. De verhogingen zijn goed nieuws. Toch zijn er ook vragen. We hebben de vragen die vaak aan ons gesteld worden voor u op een rijtje gezet.

Met hoeveel procent verhoogde PNO Media mijn pensioen?

De uitkeringen van pensioengerechtigden en de op 31 december 2022 opgebouwde pensioenen van werkenden zijn per 1 januari 2023 met 13,58% verhoogd. De uitkeringen en de op 31 december 2021 opgebouwde pensioenen zijn per 1 augustus 2022 met 2,57% verhoogd.

Waarom is gekozen voor een verhoging (indexatie) van 13,58% per 1 januari 2023 en 2,57% per 1 augustus 2022?

De hoogte van de maximale indexatie hangt af van de gemiddelde prijsstijging (inflatie) in een jaar. De maatstaf die PNO Media gebruikt is de afgeleide inflatie, voor alle huishoudens, in de periode september van vorig jaar tot en met september van dit jaar, zoals gepubliceerd door het CBS.

Bij de besluitvorming over de indexaties heeft het bestuur rekening gehouden met het niveau van de inflatie, het gegeven dat al jarenlang niet geïndexeerd was en de financiële positie van PNO Media op het moment van besluitvorming. Ook het door het fonds gevoerde premiebeleid en de kans om op het invaarmoment een bepaalde dekkingsgraad te halen zijn meegewogen. Daarnaast is rekening gehouden met het na indexatie overhouden van een financiële positie van het fonds om in te kunnen varen naar het nieuwe stelsel. Zo wilde het bestuur bij de besluitvorming over de toe te kennen indexatie per 1 januari 2023 ook ná indexatie uitkomen op een dekkingsgraad van ongeveer 115% per 31 december 2022. Daarbij paste een indexatie van 13,58%. Een hogere indexatie zou naar verwachting leiden tot een lagere dekkingsgraad. Bij de besluitvorming over de indexatie per 1 augustus 2022 was de financiële positie van het fonds zodanig dat dit geen beperking opleverde om de volledige indexatie van 2,57% toe te kennen.
Op de pagina pnomedia.nl/indexatie staat een tabel met meer informatie over de toegekende indexatie over 2021 en 2022.

Worden alle pensioenen verhoogd?

Ja, als het bestuur besluit tot indexatie, dan worden alle opgebouwde pensioenen verhoogd. Dit geldt voor iedereen die een uitkering krijgt van PNO Media. Maar ook de pensioenen van werkenden worden verhoogd. Enige uitzondering is als u deelneemt aan de PNO DC life cycle-regeling of de PNO Netto Pensioenregeling. Dan bouwt u pensioenkapitaal bij ons op waarover u rendement krijgt bijgeschreven. Deze pensioenkapitalen vallen niet onder het indexatiebeleid van het fonds en zijn niet afhankelijk van de dekkingsgraad. Dit betekent dat we uw pensioenkapitaal niet verhogen. Andersom verlagen we uw pensioenkapitaal ook niet als de dekkingsgraad te laag is. Uw pensioenkapitaal stijgt door het bedrag dat u samen met uw werkgever betaalt en door het beleggingsrendement op uw pensioenkapitaal. Kochten wij al pensioen in van uw opgebouwde pensioenkapitaal of krijgt u al een pensioenuitkering van ons uit dat pensioenkapitaal? Dat pensioen wordt wel verhoogd.

In hoeverre maakt de verhoging de gestegen prijzen goed?

De verhoging per 1 januari 2023 van 13,58% gaat over de prijsstijgingen in 2022. De inflatie in de periode september 2021 – september 2022 was volgens onze maatstaf 17,16%. Het deel van de inflatie dat niet als indexatie is toegekend, is toegevoegd aan de indexatieachterstand. De geregistreerde indexatieachterstand neemt daardoor toe tot maximaal 24,94%. De verhoging van 2,57% per 1 augustus 2022 gaf volledige compensatie voor de inflatie over de periode september 2020 – september 2021.

Is de verhoging per 1 januari 2023 eenmalig of structureel?

De op 31 december 2022 opgebouwde pensioenen zijn per 1 januari 2023 structureel verhoogd met 13,58%. De op 31 december 2021 opgebouwde pensioenen zijn per 1 augustus 2022 met 2,57% verhoogd. Dus ook de toekomstige uitkeringen van pensioengerechtigden zullen hoger zijn dankzij deze verhogingen. Of de pensioenen per 1 januari 2024 wederom kunnen worden verhoogd besluit het bestuur in het vierde kwartaal van 2023.

Komt de verhoging per 1 januari 2023 bovenop de indexatie die per 1 augustus 2022 is toegekend?

Ja. Op 1 augustus 2022 zijn alle op 31 december 2021 opgebouwde pensioenen verhoogd met 2,57%. Per 1 januari 2023 zijn alle pensioenen met 13,58% verhoogd. Uitgangspunt voor de verhoging was uw pensioen op 31 december 2022, dus inclusief de verhoging van 1 augustus 2022.

Profiteert iedereen evenveel van de verhoging van de pensioenen per 1 januari 2023?

Bij het besluit over indexatie weegt het bestuur van PNO Media de belangen van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zorgvuldig af. Op korte termijn profiteren alle leeftijdsgroepen, omdat iedereen dezelfde verhoging krijgt. Zonder deze verhoging zou de koopkracht van het (toekomstige) pensioen dalen. Op langere termijn zijn er wel verschillen tussen verschillende leeftijdsgroepen. Voor deelnemers tot en met 54 jaar zou het iets gunstiger zijn om de pensioenverhoging uit te stellen, omdat dan de verhoging die nu aan deelnemers ouder dan 54 wordt toegekend, voor hen beschikbaar blijft. Dat nadeel was relatief gering en de pensioenverhoging moet dan zo lang worden uitgesteld (tot wel 2042), dat het bestuur de huidige pensioenverhoging als evenwichtig beschouwt.
Wie meer over dit generatie-effect van de pensioenverhoging wil weten, kan de ‘Onderbouwing bestuursbesluit toekennen indexatie’ opvragen. Deze onderbouwing is beschikbaar van zowel de indexatie per 1 januari 2023 als die per 1 augustus 2022. Neem hiervoor contact met ons op.

Wat hebben de verhogingen per 1 januari 2023 en per 1 augustus 2022 te maken met het nieuwe pensioenstelsel?

In het nieuwe pensioenstelsel bewegen pensioenen sneller mee met economische ontwikkelingen. Vanuit de samenleving ontstond de wens om tot de ingang van het nieuwe pensioenstelsel ook de pensioenen in het huidige stelsel sneller te verhogen. De Tweede Kamer besloot daarom dat pensioenfondsen tijdelijk de pensioenen mogen verhogen als hun beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. Normaal gesproken ligt die grens op 110%. Deze tijdelijke versoepeling geldt voor besluiten tussen 1 juli 2022 en de ingang van de Wet toekomst pensioenen.

Gaan de pensioenen van PNO Media ook over naar het nieuwe pensioenstelsel?

Dat staat nog niet vast. De sociale partners, die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de pensioenregelingen van PNO Media, hebben wel het voornemen uitgesproken om de (opgebouwde) pensioenen over te dragen (invaren) naar het nieuwe pensioenstelsel.

Heeft de verhoging gevolgen voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel?

Ja, indexatie heeft effect op de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Dan krijgt iedereen een ander soort pensioenregeling. Door het verhogen van de pensioenen is er bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel (uiterlijk op 1 januari 2027) minder geld voor bijvoorbeeld het compenseren van deelnemers die nadeel van zo’n overstap ervaren of het vullen van reserves. Het hiervoor benodigde vermogen is nog niet bepaald. Het bestuur van PNO Media beschouwt een buffer van 15% op dit moment als voldoende. Met een indexatie van 13,58% per 1 januari 2023 bleef er op basis van de dekkingsgraad per 31 oktober 2022 van 130,6% een buffer over van ongeveer 15%.

Is er nog steeds een kans dat de pensioenen worden verlaagd?

In 2023 vindt er geen pensioenverlaging plaats, de pensioenen zijn juist verhoogd. Het blijft moeilijk te voorspellen wat de financiële positie van PNO Media volgend jaar en in de komende jaren zal zijn. Hoewel de dekkingsgraad nu hoog is, blijft er de komende jaren een kleine kans dat de pensioenen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden moeten worden verlaagd.

Waar kan ik mijn hogere pensioen zien?

Vanaf 1 januari 2023 ziet iedereen die werkt het verhoogde pensioen op MijnPNO. Dit is uw persoonlijke online omgeving bij PNO Media. Maar u ziet uw hogere pensioen ook op mijnpensioenoverzicht.nl; daar staan al uw opgebouwde pensioenen (dus ook bij andere pensioenfondsen en verzekeraars) en de AOW bij elkaar. Pensioengerechtigden kunnen hun nieuwe pensioenuitkering zien op hun uitkeringsspecificatie van de maand januari.

Worden de gemiste verhogingen van de afgelopen jaren ingehaald?

Sinds 2008 liet onze financiële situatie het niet toe om de pensioenen te verhogen (indexeren). Per 1 augustus 2022 hebben we de pensioenen met 2,57% verhoogd. Dit was gelijk aan de inflatie over 2021. Over 2021 is er geen sprake van een gemiste verhoging en hoeft er dus niets te worden toegevoegd aan de indexatieachterstand. Per 1 januari 2023 hebben we de pensioenen verhoogd met 13,58%. Het verschil met de inflatie van 17,16% over 2022 is toegevoegd aan de achterstand in indexatie. Onze huidige financiële positie en de strenge regels voor het inhalen van indexatie laten het niet toe om nu ook iets te doen aan de gemiste verhogingen in het verleden.

Wanneer ontvang ik als gepensioneerde een nieuwe specificatie van mijn pensioenuitkering?

Die heeft u in januari 2023 ontvangen via MijnPNO of via de post als wij geen e-mailadres van u hebben.

Waarom worden de pensioenen niet met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 verhoogd met de indexatie per 1 augustus 2022?

Dat zou betekenen dat wij de gevolgen voor de pensioenen van alle mutaties die vanaf 1 januari 2022 tot 1 augustus 2022 hebben plaatsgevonden, moeten herberekenen. Omdat dit door de complexiteit een tijdrovend en kostbaar proces is, heeft PNO Media hier niet voor gekozen. 

Heeft de hogere pensioenuitkering gevolgen voor de toeslagen die ik als gepensioneerde ontvang?

Als gepensioneerden een hogere pensioenuitkering van ons ontvangen, stijgt hun inkomen. Dat kan gevolgen hebben voor de huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget of andere uitkeringen. De Belastingdienst of de instantie die de uitkering betaalde, kan dan geld terugvragen. De Belastingdienst kan hierover meer informatie geven.

Het laatste nieuws

Dekkingsgraad augustus 121,7%

Financieel vrijdag 15 september 2023

PNO Media had eind augustus een actuele dekkingsgraad van 121,7%, en een beleidsdekkingsgraad van 119,7%.

Bekijk bericht

Waarom nieuwe regels voor pensioen?

Pensioentips woensdag 16 augustus 2023

In het nieuwe pensioenstelsel blijft veel hetzelfde: het ouderdomspensioen blijft levenslang, werkgevers en werknemers leggen …

Bekijk bericht

Maak kennis met Crea & Digi

Actueel maandag 17 juli 2023

Crea is – vanzelfsprekend - de creatieve van de 2, denkt graag out of the …

Bekijk bericht

2022: slecht beleggingsjaar en tóch hogere pensioenen

Financieel dinsdag 27 juni 2023

De financiële positie van PNO Media is in 2022 duidelijk verbeterd. De actuele dekkingsgraad steeg …

Bekijk bericht