Bel ons op: 035 702 34 56

Veelgestelde vragen over het verhogen van de pensioenen door PNO Media

De pensioenen bij PNO Media van iedereen die werkt of pensioen ontvangt, worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 extra verhoogd met 3,15%. De verhoging is goed nieuws. Toch zijn er ook vragen. We hebben de vragen die vaak aan ons worden gesteld voor u op een rijtje gezet.

Met hoeveel procent verhoogt PNO Media mijn pensioen?

De op 31 december 2022 opgebouwde pensioenen zijn per 1  januari 2023 met 13,58% verhoogd. Aanvullend hierop worden de pensioenuitkeringen en de op 1 januari 2023 opgebouwde pensioenen met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 met 3,15% verhoogd. De totale verhoging per 1 januari 2023 komt hiermee op 17,16%. De inflatie van 2022 is hiermee volledig gecompenseerd.

Hoe tellen 13,58% en 3,15% op tot de maximale indexatie van 17,16%?

Daarvoor moet u eerst de 13,58% verhogen met het percentage van 3,15%. Dat geeft: 14,01%. Daar telt u vervolgens 3,15%-punt bij op en u komt uit op de maximale indexatie van 17,16%.

Waarom is gekozen voor een extra verhoging (indexatie) van 3,15% per 1 januari 2023?

De hoogte van de maximale indexatie hangt af van de gemiddelde prijsstijging (inflatie) in een jaar. De maatstaf die PNO Media daarvoor gebruikt is de afgeleide inflatie voor alle huishoudens in de periode september 2022 tot en met september 2023, zoals gepubliceerd door het CBS.
Bij de besluitvorming eind vorig jaar paste daarbij een indexatie van 13,58%. Een hogere indexatie zou naar verwachting leiden tot een lagere dekkingsgraad. Sinds 1 januari 2023 heeft de dekkingsgraad zich positief ontwikkeld. Hierdoor is er financiële ruimte ontstaan voor een aanvullende indexatie, zodat de inflatie over 2022 alsnog volledig kan worden gecompenseerd.
Ook bij de besluitvorming over de toekenning van de extra indexatie van 3,15%, is de wens meegewogen om een dekkingsgraad van 115% over te houden na indexatie. 
Bij de besluitvorming over de indexatie per 1 augustus 2022 was de financiële positie van het fonds zodanig dat dit geen beperking opleverde en de volledige indexatie van 2,57% kon worden toegekend.
Op de pnomedia.nl/indexatie staat een tabel met meer informatie over de toegekende aanvullende indexatie per 1 januari 2023. En op pnomedia.nl/indexatie2021&2022 staat meer informatie over de eerder toegekende indexaties per 1 augustus 2022 en 1 januari 2023.

Worden alle pensioenen verhoogd?

Ja, als het bestuur besluit tot indexatie, dan worden alle opgebouwde pensioenen verhoogd. Dit geldt voor iedereen die een uitkering krijgt van PNO Media. Maar ook de pensioenen van werkenden worden verhoogd. In dit geval gaat het om de uitkeringen en de opgebouwde pensioenen die op 31 deember 2022 zijn opgebouwd. Enige uitzonderingen zijn:
1. De pensioenen die inmiddels uit onze administratie zijn afgevoerd, bijvoorbeeld door overlijden, afkoop of een uitgaande waardeoverdracht.
2. De pensioenenkapitalen van deelnemers aan de PNO DC life cycle-regeling of de PNO Netto Pensioenregeling. U bouwt dan een pensioenkapitaal op waarover u rendement krijgt bijgeschreven. Deze pensioenkapitalen vallen niet onder het indexatiebeleid van het fonds en zijn niet afhankelijk van de dekkingsgraad. Dit betekent dat we uw pensioenkapitaal niet verhogen met de indexatie. Andersom verlagen we uw pensioenkapitaal ook niet als de dekkingsgraad te laag is. Uw pensioenkapitaal stijgt door het bedrag dat u samen met uw werkgever betaalt en door het beleggingsrendement op uw pensioenkapitaal. Kochten wij al pensioen in van uw opgebouwde pensioenkapitaal of krijgt u al een pensioenuitkering van ons uit dat pensioenkapitaal? Dat pensioen wordt wel verhoogd.

In hoeverre maakt de verhoging de gestegen prijzen goed?

De verhogingen per 1 januari 2023 van 13,58% en 3,15% gaan over de prijsstijgingen in 2022. De inflatie in de periode september 2021 – september 2022 was volgens onze maatstaf 17,16%. Met de toekenning van de aanvullende verhoging van 3,15% is de inflatie over 2022 volledig gecompenseerd. De maximale indexatieachterstand is 21,12% na de toekenning van de extra indexatie per 1 januari 2023. De verhoging van 2,57% per 1 augustus 2022 gaf volledige compensatie voor de inflatie over de periode september 2020 – september 2021.

Is de extra verhoging per 1 januari 2023 eenmalig of structureel?

De op 31 december 2022 opgebouwde pensioenen zijn per 1 januari 2023 structureel verhoogd met 13,58%. Daarbovenop komt per 1 januari 2023 een structurele verhoging van 3,15%. De op 31 december 2021 opgebouwde pensioenen zijn per 1 augustus 2022 met 2,57% verhoogd. Ook de toekomstige uitkeringen van pensioengerechtigden zullen hoger zijn dankzij deze verhogingen. Per 1 januari 2024 kunnen de opgebouwde pensioenen niet worden verhoogd vanwege de (volgens onze maatstaf) negatieve inflatie over 2023. Of de pensioenen per 1 januari 2025 worden verhoogd, besluit het bestuur normaal gesproken eind 2024.

Komt de extra verhoging per 1 januari 2023 boven op de indexaties die per 1 augustus 2022 en 1 januari 2023 zijn toegekend?

Ja. Op 1 augustus 2022 zijn alle op 31 december 2021 opgebouwde pensioenen verhoogd met 2,57%. Per 1 januari 2023 zijn alle pensioenen met 13,58% verhoogd. Uitgangspunt voor deze laatste verhoging was uw pensioen op 31 december 2022, dus inclusief de verhoging van 1 augustus 2022. De aanvullende verhoging per 1 januari 2023 van 3,15% over de op 31 december 2022 opgebouwde pensioenen komt boven op de verhoging van 13,58%.

Profiteert iedereen evenveel van de extra verhoging van de pensioenen per 1 januari 2023?

Bij het besluit over indexatie weegt het bestuur van PNO Media de belangen van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zorgvuldig af. Op korte termijn profiteren alle leeftijdsgroepen, omdat iedereen dezelfde verhoging krijgt. Zonder deze verhoging zou de koopkracht van het (toekomstige) pensioen dalen. Het toekennen van extra indexatie van 3,15% met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 verhoogt de uitkering direct met 3,15% en leidt tot een nabetaling aan uitkeringsgerechtigden over de periode sinds 1 januari 2023. Op langere termijn zijn er wel verschillen tussen verschillende leeftijdsgroepen. De verwachte pensioenresultaten van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden vanaf de leeftijd van 62 jaar pakken gunstiger uit door de extra indexatie. Met name voor de leeftijd vanaf 75 jaar resulteert dit in een noemenswaardige verhoging van het pensioenresultaat met 1,0%-punt oplopend naar ongeveer 2,1%-punt op 95-jarige leeftijd. Hier staat tegenover dat het verwacht pensioenresultaat van de (gewezen) deelnemers jonger dan 61 jaar iets afneemt. Door de verhoging nu is de kans op verhogingen in de toekomst kleiner omdat er hogere pensioenen moeten worden uitbetaald. De afname van het pensioenresultaat varieert voor deze groep tussen de 0%-punt en 0,4%-punt. Voor deelnemers tot 61 jaar zou het iets gunstiger zijn om de pensioenverhoging uit te stellen, omdat dan de verhoging die nu aan deelnemers ouder dan 61 wordt toegekend, voor hen beschikbaar blijft. Gezien deze relatief kleine afname voor de ‘jongere deelnemers' vindt het bestuur het evenwichtig de aanvullende indexatie toe te kennen. Wie meer over dit generatie-effect van de pensioenverhoging wil weten, kan de ‘Onderbouwing bestuursbesluit toekennen indexatie’ opvragen. Deze onderbouwing is beschikbaar van zowel de (aanvullende) indexatie per 1 januari 2023 als die per 1 augustus 2022. Neem hiervoor contact met ons op.

Wat hebben de (extra) verhogingen per 1 januari 2023 en per 1 augustus 2022 te maken met het nieuwe pensioenstelsel?

In het nieuwe pensioenstelsel bewegen pensioenen sneller mee met economische ontwikkelingen. Vanuit de samenleving ontstond de wens om tot de ingang van het nieuwe pensioenstelsel ook de pensioenen in het huidige stelsel sneller te verhogen. De Tweede Kamer besloot daarom dat pensioenfondsen tijdelijk de pensioenen mogen verhogen als hun beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. Normaal gesproken ligt die grens op 110%. Deze tijdelijke versoepeling gold voor besluiten tussen 1 juli 2022 en de ingang van de Wet toekomst pensioenen op 1 juli 2023. Daarna heeft de Tweede Kamer besloten deze tijdelijke versoepeling te verlengen en indexatie mogelijk te maken als besluiten daartoe worden genomen voor eind 2023.

Gaan de pensioenen van PNO Media ook over naar het nieuwe pensioenstelsel?

Dat staat nog niet vast. De sociale partners, die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de pensioenregelingen van PNO Media, hebben wel het voornemen uitgesproken om de (opgebouwde) pensioenen over te dragen (invaren) naar het nieuwe pensioenstelsel.

Heeft de verhoging gevolgen voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel?

Ja, indexatie heeft effect op de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Dan krijgt iedereen een ander soort pensioenregeling. Door het verhogen van de pensioenen is er bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel (bij PNO Media gepland op 1 januari 2027) minder geld voor bijvoorbeeld het compenseren van deelnemers die nadeel ondervinden van zo’n overstap of het vullen van reserves. Het hiervoor benodigde vermogen is nog niet bepaald. Het bestuur van PNO Media beschouwt een buffer van 15% op dit moment als voldoende. Met een indexatie van 13,58% per 1 januari 2023 bleef er op basis van de dekkingsgraad per 31 oktober 2022 van 130,6% een buffer over van ongeveer 15%. Bij de besluitvorming over de aanvullende indexatie per 1 januari 2023 was de dekkingsgraad voldoende hoog om ook na toekenning van de indexatie deze buffer over te houden.

Is er nog steeds een kans dat de pensioenen worden verlaagd?

Het blijft moeilijk te voorspellen wat de financiële positie van PNO Media volgend jaar en in de komende jaren zal zijn. Hoewel de dekkingsgraad nu ruim voldoende is, blijft er de komende jaren een gematigde kans dat de pensioenen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden moeten worden verlaagd.

Waar kan ik mijn hogere pensioen zien?

Vanaf 1 januari 2024 ziet iedereen die werkt het verhoogde pensioen op MijnPNO. Dit is uw persoonlijke online omgeving bij PNO Media. Maar u ziet uw hogere pensioen dan ook op mijnpensioenoverzicht.nl; daar staan al uw opgebouwde pensioenen (dus ook bij andere pensioenfondsen en verzekeraars) en de AOW bij elkaar. Pensioengerechtigden kunnen hun nieuwe pensioenuitkering zien op hun uitkeringsspecificatie van de maand december (2023).

Worden de gemiste verhogingen van de afgelopen jaren ingehaald?

Sinds 2008 liet onze financiële situatie het niet toe om de pensioenen te verhogen (indexeren). Per 1 augustus 2022 hebben we de pensioenen met 2,57% verhoogd. Dit was gelijk aan de inflatie over 2021. Over 2021 is er geen sprake van een gemiste verhoging en hoeft er dus niets te worden toegevoegd aan de indexatieachterstand. Per 1 januari 2023 hebben we de pensioenen verhoogd met 13,58%. Aanvullend worden de pensioenen verhoogd met 3,15%. Hierdoor is er ook over 2022 geen sprake van een gemiste verhoging. De maximale indexatieachterstand bedraagt na deze extra verhoging 21,12%. Onze huidige financiële positie en de strenge regels voor het inhalen van indexatie laten het niet toe om nu iets te doen aan de gemiste verhogingen in het verleden.

Wanneer ontvang ik als gepensioneerde een nieuwe specificatie van mijn pensioenuitkering?

Die ontvangt u in december 2023 via MijnPNO of via de post als wij geen e-mailadres van u hebben.

Heeft de hogere pensioenuitkering gevolgen voor de toeslagen die ik als gepensioneerde ontvang?

Als gepensioneerden een hogere pensioenuitkering van ons ontvangen, stijgt hun inkomen. Dat kan gevolgen hebben voor de huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget of andere uitkeringen. De Belastingdienst of de instantie die de uitkering betaalde, kan dan geld terugvragen. De Belastingdienst kan hierover meer informatie geven.

Het laatste nieuws

Dekkingsgraad maart 117,3%

Financieel dinsdag 16 april 2024

PNO Media had eind maart een actuele dekkingsgraad van 117,3%, en een beleidsdekkingsgraad van 119,0%.

Bekijk bericht

Samen met u investeren in een groene toekomst

Beleggen woensdag 10 april 2024

Groene obligaties zijn leningen die bedrijven en overheden gebruiken om geld op te halen voor …

Bekijk bericht

Praat mee over je pensioen in het VO

Verantwoordingsorgaan woensdag 10 april 2024

Wil jij de werknemers of gepensioneerden vertegenwoordigen in PNO Media en het gesprek aangaan met …

Bekijk bericht

Blijf veilig: Hoe u oplichting kunt herkennen en voorkomen

Pensioentips woensdag 3 april 2024

In de digitale wereld van vandaag is het belangrijker dan ooit om waakzaam te zijn. …

Bekijk bericht